I denne sammenhengen er det viktig at gårdbrukerne dokumenterer at det er klimatiske forhold som er årsaken til avlingssvikten. Ta bilder før pløying starter, slik at det kan vises til de faktiske forholdene hvis avlingen blir for liten i forhold til normalen når innhøstinga er unnagjort til høsten. Kommunen har ikke kapasitet til å dra ut å kontrollere arealene og vi ber derfor om at bilder tas før reperasjoner av skadet eng starter.

Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen som skyldes værforhold kan gi rett på erstatning. Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt (herunder vanskelige vekst- og innhøstingsforhold) er tørke, store nedbørsmengder, flom og frost.

For å være berettiget avlingssvikterstatning, er det krav om at man har gjort tiltak for å sikre avling – vinterskadet eng skal være utbedret. Det er ingen regler om hvilke type frø som må såes. Om det er «faglig forsvarlig» å kun så engfrø uten dekkvekst, vil måtte inngå i kommunens og fylkesmannens vurdering.

På Landbruksdirkektoratet sine sider står det følgende:

Ved avlingsskade er det viktig å dokumentere klimaskaden og melde til kommunen

Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

avlingssvikt

Du har et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden. Dokumentasjonen skal sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Den skal bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og hvordan dette har ført til redusert avling.

Gi også melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd, det gir kommunen anledning til å kontrollere arealet og skadeårsak. Kommunens stedlige kontroll  gir beste form for dokumentasjon. Melding uten påfølgende kontroll har begrenset verdi som dokumentasjon. God dokumentasjon kan kompensere for manglende melding/kontroll.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap
For å få klimabetinget avlingssvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet
  • Vinterskadet eng skal være utbedret
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger. Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn.

Søknadsfristen er 31. oktober.