Betesta_Planomrisskart_Annonse_500x353.jpg

Planområdet er på ca. 116 dekar og inkluderer ASVO sitt anlegg, Nordheimen og boliger på Fossvoll, samt ubebygd område mellom Fossvoll og Blomstereng. Et større kart finner du her.

Arealet er ikke regulert tidligere, men grenser i øst inntil reguleringsplan med plan ID 19422002_003. I kommuneplanens arealdel er arealene satt av til boligbebyggelse, naturområde og næringsbebyggelse.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for sentrumsnært småhusbebyggelse. Stiftelsen NYBO og kommunen er grunneiere for ca. 50 daa av totalarealet på 116 daa. Av dette er ca. 40 da. bebygd og avsatt til friområde. Ca. 76 daa kan utbygges med boliger og veger mv. NYBO planlegger å bygge småleiligheter i området.  I tillegg vil det reguleres inn eneboligtomter. Vi anser det mest samfunnsmessig og formålstjenlig at det utarbeides reguleringsplan for hele området samtidig, derfor tas også de private eiendommene som ligger innenfor det avsatte området med i planen.

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026.

Konsekvensutredning er vurdert, men kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Forslagsstiller er Nordreisa kommune, og kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Merknader til oppstartsvarselet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no innen 1. september 2014.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til kommunen.