En reguleringsplan består av et arealplankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Planen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i kommunen. 

En reguleringsplan er et juridisk bindende dokument som følger opp kommuneplanens arealdel, og er i mange tilfeller nødvendig som rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.  

Med dagens lovverk er det to typer reguleringsplaner som kan utarbeides; områdereguleringsplan detaljreguleringsplan. Gjeldende reguleringsplaner vedtatt etter eldre lovverk kategoriseres som “eldre reguleringsplaner”.

Områdereguleringsplan

Områderegulering utarbeides av kommunen selv i tilfeller hvor det er behov for å gi mer detaljerte/områdevise avklaringer av arealbruken, eksempelvis Narvikfjellet. Kommunen kan også overlate til andre myndigheter eller private aktører å utarbeide områderegulering.

Detaljreguleringsplan

Detaljregulering er planformen for mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering nyttes også for større arealer når planarbeidet har liten kompleksitet. Slike planer kan fremmes av private aktører, organisasjoner og andre myndigheter og forholder seg til overordnede planer laget av kommunen.