Den første tiden som nyansatt

Nordreisa kommune ønsker motiverte og positive medarbeidere og det er avgjørende med en god oppstart.

Før oppstart vil din leder kontakte deg for å avtale oppstartstid og sted. Dine kollegaer blir orientert om at du kommer, nødvendig utstyr, tilganger og informasjon gjøres klart.

Den første dagen blir du møtt av din leder som viser deg rundt på arbeidsplassen. Stillingen og arbeidsoppgavene dine gjennomgås, viktig info blir gitt, du får en fadder, blir tatt med på lunsj med dine kollegaer, presentasjon av tillitsvalgt og verneombud, og det gjennomføres en forventingssamtale. 

Vi har også et Introduksjonsprogram for nyansatte med oversikt over hvilke aktiviteter som skal gjennomføres med deg som nyansatt. Introduksjonsprogrammet skal sikre at du får viktig informasjon, opplæring og følges opp med jevnlige samtaler og dialog under hele prøvetiden. Det er også viktig at du som arbeidstaker er åpen, kommer med tilbakemelding og har interesse for det nye arbeidet. Fortell hvordan du har det, hva du eventuelt savner eller hva som kunne vært bedre. Dette gjør at vi sammen skaper en god start. 


Gjennom introduksjonsprogrammet vil du få oppfølgingssamtaler etter 1 uke, 1 måned, 3 måneder og 5 måneder. Tema på disse samtalene er blant annet; Hvordan har introduksjonsopplegget fungert/ hva bør endres? Hvordan har opplæring og veiledning fungert, og hvilken opplæring er aktuelt fremover? Er arbeids- og ansvarsforholdene klargjort og oppfattet? Hvordan er trivsel, sosial kontakt og samarbeid med kollegaer? Er forventninger innfridd?

Kort fortalt:
Den første tiden som nyansatt er viktig både for deg og oss som arbeidsgiver. Vi ønsker å legge opp til en god, strukturert og forutsigbar oppstart i din nye jobb.

 

 

 

 

 

 

 

Hva står vi i Nordreisa kommune for?

Arbeidsgiverpolitikk:

Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse. Kommunens ansatte er viktigste ressurs. 

• Vi skal ha et attraktivt omdømme for rekruttering
• Vi skal redusere ufrivillig deltid og skape en heltidskultur
• Vi skal organisere oss etter helhetstenkning
• Vi skal heve kompetansen i hele organisasjonen gjennom etter- og videreutdanning
• Vi skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon 

Verdigrunnlaget for alle ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere i Nordreisa kommune: 

Nordreisa kommune driver offentlig tjenesteyting og hensynet til brukerne skal prioriteres og settes i fokus. Dette gjør vi ved å:

• Møte hverandre og ivareta brukerne med respekt og interesse
• Legge vekt på faglig godt samarbeid
• Gjøre vårt beste for å fremme trivsel og arbeidsglede
• Være lojale mot ledelsen, hverandre og gjeldende regler
• Være villig til å tenke nytt og finne løsninger
• Forvente godt og utviklende samarbeid fra hverandre
 

Vi skal opptre og være vennlige, hjelpsomme og imøtekommende. Vise respekt for andre og behandle alle på en likeverdig og rettferdig måte. Gi rask og effektiv behandling og formidle videre dersom vi ikke selv kan hjelpe.

Skjermbilde 2024-02-13 114616.png

Våre etiske retningslinjer


Etiske retningslinjer skal være en rettesnor for politisk arbeid og arbeid utført av ansatte i Nordreisa 
kommune.


For å skape et godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte og innbyggerne, vil Nordreisa kommune 
legge vekt på at gode etiske grunnholdninger skal prege virksomheten.


Nordreisa kommune sine organisasjonsverdier er følgende:

• Vi møter hverandre og våre brukere med respekt og interesse
• Vi legger vekt på faglig godt arbeid
• Vi vil gjøre vårt beste for å fremme trivsel og arbeidsglede
• Vi er lojale mot ledelsen, hverandre og gjeldende regler
• Vi er villige til å tenke nytt og å finne løsninger
• Vi forventer godt og utviklende samarbeid


De etiske retningslinjene er et supplement til gjeldende organisasjonsverdier, og skal gjelde for både 
folkevalgte og ansatte. Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og 
forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet.


Kommunen er gitt stor makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at 
holdningene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet. Et fungerende lokaldemokrati 
forutsetter at innbyggerne har tillit til kommunen.

 

Hva betyr etikk og moral?
Det kan være vanskelig å skille mellom begrepene etikk og moral. Enkelt forklart kan en si at etikken 
er det teoretiske grunnlaget for akseptabel oppførsel, retningslinjer/normer for de mer 
grunnleggende spørsmål i livet – spørsmål om hva som er rett eller galt, godt eller vondt. Moralen er 
praktiseringa av de etiske normene i det daglige.


1. LOVVERK, INTERNE REGLER OG VEDTAK SKAL FØLGES
Alle forplikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens 
virksomhet. Dette innebærer også at alle holder seg lojalt til de vedtak som fattes.


2. DET ER ET FELLES ANSVAR Å BYGGE TILLIT
Folkevalgte og ansatte er viktige for innbyggerne sin tillit og holdning til kommunen. De skal derfor 
aktivt ta avstand fra, og kjempe mot, uetisk forvaltningspraksis.


3. KOMMUNEN SKAL FØLGE GOD FORVALTNINGSSKIKK
Saksbehandlinga skal være åpen og redelig. Nordreisa kommune følger prinsippet om 
meroffentlighet i forvaltningen. De ansatte skal opptre profesjonelt og i trå med god 
forvaltningsskikk. Alle innbyggere skal behandles likeverdig.


4. ANSATTE OG FOLKEVALGTE SKAL HA ET VÅKENT ØYE FOR HABILITET OG
INTERESSEKONFLIKTER
Fortrolige opplysninger som blir mottatt i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må 
respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som blir gitt i forbindelse arbeid eller 
verv for kommunen, skal være korrekt, pålitelig og forståelig, og ikke med viten og vilje gis en uklar 
formulering. Den enkelte har plikt til å melde fra til overordnede eller utvalgsleder/ordfører hvis det 
er grunn til å tro at det kan stilles spørsmål ved habiliteten til vedkommende. Folkevalgte og ansatte 
i kommunen skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt mellom kommunens 
interesser og personlige interesser. Dette gjelder også i tilfeller som ikke blir berørt av 
habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Eksempel på slike interessekonflikter kan være:
- forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgivere eller arbeidskollegaer
- lønnet bistilling/arbeid som kan påvirke arbeidet i kommunen
- engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold
den enkelte arbeider med i kommunen
- personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende kommer i en
konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til den kommunale
virksomheten
- familie eller andre nære relasjoner

5. DE ANSATTE SKAL OPPTRE LOJALT
Kommunen sine ansatte plikter å følge de rettslige og etiske reglene og retningslinjer som gjelder for 
virksomheten, samt å etterfølge pålegg fra overordnet. Ansatte kan likevel aldri forpliktes å følge 
pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.


Tillitsvalgte og verneombud har ansvar for – og plikt til – å fremme eventuelle klager på vegne av 
enkeltmedlemmer og organisasjonen på en egnet måte. De tillitsvalgte og verneombudene sin 
uttalerett blir på denne bakgrunn større enn for andre arbeidstakere. Samtidig har de tillitsvalgte og 
verneombudene et medansvar for å ta vare på samarbeid og arbeidsmiljø.


Det skal utvises varsomhet med å gi uttalelser som skaper, eller som kan være egna til å skape, tvil 
om den politiske avgjørelsesprosessen. De ansatte har et selvstendig ansvar for å omtale 
kommunen, politikerne og de andre ansatte på en redelig måte.


6 FOLKEVALGTE SKAL VÆRE BEVISST SIN ROLLE SOM REPRESENTANTER FOR
KOMMUNEN
Folkevalgte må være seg bevisst sin rolle og sitt kollektive ansvar som arbeidsgiver. Det forutsettes 
at de kommuniserer med respekt overfor ansatte og hverandre på tvers av partigrensene. De 
folkevalgte har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd, og legge 
rammene for en god praktisering av dette. De folkevalgte bør henvende seg til ordføreren i 
tvilstilfeller.


De folkevalgte har et selvstendig ansvar for å omtale kommunen, ansatte og de andre politikerne på 
en redelig måte. Alle folkevalgte anmodes om å registrere sine roller i styreverv registeret.


7. ANSATTE HAR RETT OG PLIKT TIL Å VARSLE
Varsling av kritikkverdige forhold skal tas opp tjenesteveg. Arbeidstakere har plikt og rett til å varsle 
om kritikkverdige forhold i Nordreisa kommune (jf AML § 2-4). Kritikkverdige forhold er saker som er 
uetiske, lovstridige eller som kan true liv eller helse. Et særlig ansvar har ansatte som observerer 
forhold som kan føre til fare for sikkerheten til brukerne.


Varsling skal først skje til nærmeste leder. Hvis nærmeste leder ikke følger opp, skal overordnet 
leder/HVO/HTV varsles.


En ansatt som varsler skal være vernet om gjengjeldelse fra virksomheten (jf AML § 2-5). Det 
forutsettes at varslingen ikke er i strid med annen lov, og gjort i tråd med dette punktet her.


8. KOMMUNEN SKAL HA ET GODT ARBEIDSMILJØ UTEN MOBBING OG DISKRIMINERING
All mobbing og trakassering er uakseptabel og skal ikke forekomme. Ansatte har ansvar for å gripe 
inn eller varsle nærmeste leder hvis de oppdager at kollegaer blir mobbet på arbeidsplassen. Når 
nærmeste leder opptrer uakseptabelt, skal saka om nødvendig bringes til neste nivå. Nordreisa 
kommune aksepterer ikke noen form for diskriminering, og forventer at folkevalgte og ansatte bidrar 
til å virkeliggjøre denne holdningen.

 


9. DET SKAL VISES VARSOMHET I FORHOLD TIL GAVER OG ANDRE FORDELER
Folkevalgte og ansatte i Nordreisa kommune skal takke nei til personlige fordeler som kan påvirke, 
eller være egna til å påvirke, dømmekraften i det arbeidet en gjør. Eksempel på slike mulige 
personlige fordeler kan være:

- Gaver som er av en slik art at de kan påvirke, eller kan tenkes å være egnet til å påvirke, en 
avgjørelse. Dette gjelder likevel ikke blomster, konfekt eller lignende i en sammenheng der slik 
oppmerksomhet er naturlig. Ved tvil skal saka legges fram for nærmeste overordnede. Gaver som 
ikke kan tas imot, skal returneres avsender med forklaring.


- Utnytte kommunale rabattordninger for å oppnå egne fordeler i forbindelse med personlige 
innkjøp. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak kan bare skje etter 
avtale med kommunedirektør.


-Dersom avdelinger blir tilbudt gaver fra firma, privatpersoner eller veldedighetsorganisasjoner, skal 
det avklares med kommunedirektør om disse kan tas imot.


-Ansatte kan ikke ta imot testamentariske gaver fra brukere av kommunens tjenester, for eksempel 
omsorgstjenester, når dette har sammenheng med arbeidet i kommunen.

10. DET SKAL VERNES OM KOMMUNEN SINE RESSURSER OG VERDIER
Bruk og lån av kommunens biler, maskiner og annet utstyr av forskjellig art skal bare skje i samsvar 
med egne fastsatte retningslinjer. Det samme gjelder for kjøp/salg av utstyr. Materiellet kan bare 
brukes privat og ikke i næringssammenheng, jfr. pkt. 3. Ved alt lån av utstyr skal låner dekke 
eventuelle utgifter. Salg av kommunens biler, maskiner og utstyr for øvrig skjer, etter nærmere 
vurdering og ved offentlig kunngjøring.


11. VARSOMHET VED KOMMUNIKASJON I SOSIALE MEDIA
Bruken av sosiale media utfordrer den enkeltes bevissthet på egen kommunikasjon. Ansatte skal 
være seg bevisst at de kan oppfattes som kommunalt ansatte også når de ytrer seg (om sine 
saksområder) i sosiale media. Nordreisa kommune har egne retningslinjer for bruken av sosiale 
media.


• Det er et felles ansvar å bygge tillit
• Lovverk, interne regler og vedtak skal følges
• Alle forplikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for 
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle holder seg lojalt til de vedtak som 
fattes


De etiske kjerneverdier i Nordreisa kommune er: 

Åpenhet – Redelighet – Respekt – Mot