Femteklassingene i Nordreisa gjør det bedre på nasjonale prøver!

Resultatene fra årets nasjonale prøver viser at elevene på 5. trinn i Nordreisa har fin framgang. Elevene våre har en økning med to skalapoeng på alle prøvene sammenlignet med fjoråret.

Den tydeligste framgangen er i engelsk og lesing, der flere elever enn noen gang tidligere har toppresultater. I lesing er det en dobling i antall elever som skårer på det høyeste mestringsnivået. Andelen elever på høyeste mestringsnivå i lesing ligger nå like under nasjonalt nivå. I engelsk presterer en større andel på høyeste mestringsnivå i Nordreisa enn nasjonalt. De kommunale skolene i Nordreisa har hatt lesing i alle fag som satsingsområde de siste årene og har blant annet samarbeidet tett med Lesesenteret i Stavanger. Sektorleder for oppvekst og kultur, Siri Ytterstad, er svært fornøyd med framgangen og særlig at det er framgang på høyeste mestringsnivå. Det viser at å satse på skoleutvikling er viktig og at kvalitetsutvikling må ses på i et lengere perspektiv.

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene måler et utvalg av det elevene skal kunne. Resultatene fra prøvene må derfor alltid ses i sammenheng med annen informasjon om elevene, skolen og kommunen. Nasjonale prøver blir gjennomført kort tid etter at elevene har startet i 5., 8. og 9. trinn.

AfRwwM 8k YtxAAAAAElFTkSuQmCC

 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Nasjonalt presterer guttene gjennomgående noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet med i fjor. Jentene har forbedret resultatene i både lesing og engelsk, mens i regning presterer jentene marginalt svakere i år enn i fjor. Resultatene gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning vårens hjemmeundervisning har hatt for elevenes læring. Nasjonalt er det ingen endringer i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk. I Nordreisa kommune har elevene økning i skalapoeng i alle fag på 5.trinn sammenlignet med fjoråret.

Nasjonalt

Nordreisa kommune

Det er ingen endringer nasjonalt i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk. Nasjonale skalapoeng er 50 poeng.

 

Det er en økning i skalapoeng fra 2019 til 2020:

Lesing: fra 46 til 48

Regning: fra 46 til 48

Engelsk: fra 45 til 47

LESING 5. TRINN

LESING 5. TRINN

I lesing har både andelen elever på høyeste (nivå 3) og laveste (nivå 1) mestringsnivå gått svakt ned siden2016. Resultatet er at andelen elever som presterer på det mellomste mestringsnivået har økt. Fra 2019 til 2020 har det kun vært minimale endringer i fordelingen av mestringsnivå.

Nivå 1: 23,1

Nivå 2: 55,3

Nivå 3: 21,7

I lesing har andelen elever på høyeste (nivå 3) økt fra 9,9% til 20%. Samtidig har andelen elever på laveste mestringsnivå (nivå 1) også økt litt. Det er en forbedring at det er en dobling av elever som presterer på nivå 3.

Sammenlignet med nasjonale tall presterer en større andel elever på nivå 1 i Nordreisa, mens andelen elever på høyeste mestringsnivå ligger nå like under nasjonalt nivå.

 

REGNING 5. TRINN

REGNING 5. TRINN

I regning holder fordelingen av elever på de ulike mestringsnivåene seg ganske stabil i perioden fra 2016 til 2020. Det siste året har imidlertid andelen elever på høyeste mestringsnivå sunket til under 25 prosent for første gang.

I regning holder fordelingen av elever på de laveste mestringsnivåene seg ganske stabil på vel 40% i perioden fra 2018 til 2020. Andelen elever på høyeste mestringsnivå har svingt fra år til år, men er jevnt over under nasjonalt nivå. 

ENGELSK 5. TRINN

ENGELSK 5. TRINN

I engelsk har andelen elever på laveste mestringsnivå holdt seg stabilt de fem siste årene. Samtidig har andelen elever på høyeste mestringsnivå økt. Fra 2019 til 2020 økte andelen elever på mestringsnivå 3 med 1,4 prosentpoeng.

I engelsk har andelen elever på laveste mestringsnivå for guttene økt, mens andelen er redusert for jentene. Andelen elever på høyeste mestringsnivå økt til 26%. Andelen elever på laveste mestringsnivå er redusert sammenlignet med fjoråret med ca. 10%, men det er fortsatt en for høy andel elever på laveste mestringsnivå i engelsk sammenlignet med nasjonale tall.

 

Analyse nasjonale prøver for 8. og 9. trinn

I Nordreisa er det nedgang med ett skalapoeng i regning og to skalapoeng i engelsk sammenlignet med fjoråret. Nordreisa ligger 2-3 skalapoeng under nasjonalt nivå på 8.trinn. Elevene som nå går i 8. trinn, gjennomførte nasjonale prøver for 5.trinn i 2017/18. For elever fra Nordreisa har vi sett på utviklingen i skalapoeng og mestringsnivå på prøvene fra 5.trinn til 8.trinn. Selv om det er ulik skala, kan vi se tendenser til bedring i resultatene. Det er høyere skalapoeng på alle prøver og det er jevnt over færre elever på de laveste mestringsnivåene. Det er også en større andel elever som presterer på de høyeste mestringsnivåene nå sammenlignet med 5.trinn. Den tydeligste forbedringen ser vi i regning – der det er 30 % færre elever som presterer på laveste mestringsnivå og 12 % flere elever på høyeste mestringsnivå. I engelsk er det 20 % færre på de laveste nivåene, mens i lesing er andelen elever som presterer på de laveste nivåene omtrent det samme. I lesing er det samtidig blitt 16,7% flere elever som presterer på de høyeste nivåene.

 

Nasjonalt

Nordreisa kommune

Det er ingen endringer nasjonalt i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk. Nasjonale skalapoeng er 50.

 

Det er ikke økning i skalapoeng fra 2019 til 2020:

Engelsk: fra 48 til 46

Lesing: fra 48 til 48

Regning: fra 48 til 47

 

X 4AAAAAElFTkSuQmCC

 

LESING 8. TRINN

LESING 8. TRINN

I lesing er 27 prosent av elevene på de to laveste mestringsnivåene (nivå 1 og 2). Fra 2016 til 2019 har andelen minket noe for hvert år. Det siste året har imidlertid andelen økt og er nå på samme nivå som i 2017. Andelen elever på de to høyeste mestringsnivåene (nivå 4 og 5) har ligget stabilt på omtrent 32 prosent i hele perioden. Men det er en tendens til at det blir færre elever på det høyeste mestringsnivået og flere på det nest høyeste.

I lesing er ca 40 prosent av elevene på de to laveste mestringsnivåene (nivå 1 og 2). Fra 2017 til 2019 har andelen økt noe for hvert år. Andelen elever på de to høyeste mestringsnivåene (nivå 4 og 5) har vært relativt stabilt på ca. 30 prosent fra 2017. Det er en tendens til at det blir færre elever på det høyeste mestringsnivået også i Nordreisa.

REGNING 8. TRINN

REGNING 8. TRINN

I regning er 31 prosent av elevene på de to laveste mestringsnivåene. Det er omtrent likt som i fjor og en liten økning fra 2016. På de to høyeste mestringsnivåene har det vært en marginal nedgang fra i fjor, til i år å være på 30,2%

 

I regning er 34 prosent av elevene på de to laveste mestringsnivåene i Nordreisa. Det er en liten bedring fra i fjor. På de to høyeste mestringsnivåene har det vært en nedgang fra i fjor fra 26,3 til 21,3%. Nordreisa har en lavere andel elever på høyeste nivå enn snittet nasjonalt.

 

ENGELSK 8. TRINN

ENGELSK 8. TRINN

I engelsk har andelen elever på de to laveste mestringsnivåene gått ned fra 28 prosent i 2016 til 26 prosent i 2020. I samme periode har det også vært en liten økning i andelen elever på de to høyeste mestringsnivåene. Siden i fjor har det vært en liten nedgang på de to laveste nivåene og en liten økning på de to høyeste nivåene.

 

I engelsk har andelen elever på de to laveste mestringsnivåene økt jevnt fra 2017 og ligger nå på 46%. Andelen elever på de to høyeste mestringsnivåene er redusert fra 33,4 i 2019 til 16% i 2020.

NASJONALE PRØVER 9. TRINN

NASJONALE PRØVER 9. TRINN

Elever på 9. trinn gjennomfører de samme nasjonale prøvene i lesing og regning som elever på 8. trinn. Elevene på 9. trinn presterer i snitt fire skalapoeng mer i lesing og tre skalapoeng mer i regning enn elevene på 8. trinn. Fordi elevene på 9. trinn har gått ett år lenger på skolen, og er ett år eldre, samsvarer dette med vår forventning om at de vil prestere bedre på prøven enn elevene på 8. trinn.

Lesing: 54 skalapoeng

Regning: 53 skalapoeng

 

Elever på 9. trinn gjennomfører de samme nasjonale prøvene i lesing og regning som elever på 8. trinn.

I lesing presterte elevene 53 skalapoeng, noe som er fem skalapoeng mer sammenlignet med da disse elevene gikk i 8. trinn

I regning presterte elevene 52 skalapoeng, noe som er tre skalapoeng mer sammenlignet med da disse elevene gikk i 8.trinn.

Det betyr at 9. trinn har forventet framgang på regning og en svært god framgang i lesing.

Elever på 9.trinn skårer like under nasjonalt nivå på skalapoeng.

 

Pfi 8TnZCKFyHkkgjCAgCgoAgIAjcUAJCKNzQihduCwKCgCAgCAgC 1yEghMJ 1KIk 0goAgIAgIAoLADSUghMINrXjhtiAgCAgCgoAgcB 0CQihch 5JIIwgIAoKAICAI 3FACQijc 0IoXbgsCgoAgIAgIAtchIITCdSiJNIKAICAICAKCwA 0lIITCDa 144bYgIAgIAoKAIHAdAkIoXIeSSCMICAKCgCAgCNxQAkIo 3NCKF 24LAoKAICAICALXISCEwnUoiTSCgCAgCAgCgsANJSCEwg 2teOG 2ICAICAKCgCBwHQJCKFyHkkgjCAgCgoAgIAjcUAJCKNzQihduCwKCgCAgCAgC 1yEghMJ 1KIk 0goAgIAgIAoLADSUghMINrXjhtiAgCAgCgoAgcB 0CQihch 5JIIwgIAoKAICAI 3FACQijc 0IoXbgsCgoAgIAgIAtch 8P 8BmrGfilgMkR 0AAAAASUVORK 5CYII=

 

 

Videre arbeid med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter i skolene

Nasjonale prøver og analyse av disse er tema i skolenes utviklingstid. Analyse av nasjonale prøver på systemnivå skal også være på sakskartet i skolenes brukerorganer. Arbeidet med å analysere og bruke resultaene fra nasjonale prøver er allerede i gang ute på skolene. De nasjonale prøvene skal gi grunnlag for å tilpasse undervisningen på skolenivå, klassenivå og elevnivå.

Selv om elever på 5.trinn viser framgang i nasjonale prøver og det er postitiv utvikling for 8.trinn sammenlignet med da disse elevene gikk på 5.trinn, er det fortsatt slik at elever i Nordreisaskolen skårer under nasjonalt gjennomsnitt i skalapoeng. I skolepolitisk plan er målsettingen å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. (kap 4.2.1). Videre står det i skolepolitisk plan at Nordreisa kommune skal ha særskilt fokus på kontinuerlig skoleutvikling for å heve elevenes læringsutbytte. Forskning og oppdatert kunnskap om læring og oppvekst skal være styrende for satsinger innen skolesektoren. (Overordnet politisk målsetning for sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2)