08.04.2020 kl 10:00 Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune vedtatt videreført til 15. april 2020

03.04.2020 kl 13:00 Vedtak: karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune er utvidet til også og gjelde Møre og Romsdal og Trøndelag, campingplasser inkl vintercamp er kun åpen for kommunens innbyggere og forbud mot sammenkomster videreføres

Nordreisa formannskap har i møte i dag gjort vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune er utvidet til også og gjelde Møre og Romsdal og Trøndelag- vedtak om å forby sammenkomster- og vedtak om at campingplasser inkl vintercamp kun er åpen for kommunens innbyggere. 
 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre følgende tiltak fra og med 06.04.2020:
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette karantene for tilreisende fra disse områdene.

Formannskapet understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av koronaviruset i kommunen.

Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette.

Unntak fra dette vedtaket:
 • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
 • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
 • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
 • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
 • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
 • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Tiltaket iverksettes fra 06.april 2020 til og med 12. april 2020. Ny beslutning om eventuelt videreføring tas 14. april 2020.

Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn:

 • Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene sør for Nordland grense.
 • Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen
 • Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært kritisk lenge og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til Tromsø, noe som gjør at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og klargjort.
 • En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste omgang lokalsykehus

Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte til Nordreisa kommune.

Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av formannskapet og hjemlet i smittevernloven § 4-1 bokstav d.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

 

PS 13/20 Vedtak om å forby sammenkomster

I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre følgende tiltak fra og med 03.04.2020:

Formannskapet i Nordreisa vedtar forbud mot visse private sammenkomster.

Vedtaket gjelder bryllupsfester, bursdager, russefester og andre arrangement som samler flere mennesker fra ulike husstander innendørs over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand.

Nordreisa kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av forbudet. Overtredelse av forbudet er straffbart i hht smittevernlovens § 8-1.

Det kan ikke søkes om dispensasjon.

Tiltaket iverksettes fra og med fredag 03.april 2020 til 13. april 2020. Ny beslutning på eventuelt videreføring tas 14. april 2020.

Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er tiltaket besluttet av formannskapet samråd med krisestab og kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

 

PS 14/20 - Vedtak om at campingsplasser inkludert tilbud vintercamp er kun åpne for kommunens innbyggere

Formannskapet i Nordreisa vedtar at campingplasser i Nordreisa kommune inkludert tilbud om vintercamping med spikertelt kun er åpne for kommunens innbyggere, jf Regjeringens vedtak om forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Siden fellesarealer utgjør en ekstra smitterisiko skal disse holdes stengt. Tilgang til drikkevann og tømming av septik tillates.

Videre anbefales nasjonale retningslinjer om smittevern; vask hender ofte, hold avstand og unngå ansamlinger av folk.

Vedtaket gjelder fra og med 03.april til og med 13.april 2020. Ny vurdering gjøres 14.april 2020.

Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er tiltaket er besluttet av formannskapet i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelse, og hjemlet i smittevernloven § 4-1.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

 

27.03.2020 Alle kommunale vedtak som er fattet videreføres til og med mandag 13. april 2020

Kriseledelsen har i møte i dag videreført de kommunale vedtakene som er gjort i forbindelse med koronapandemien. Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av koronavirus. Vedtakene gjelder til og med mandag 13. april. 

Det er kun ett vedtak som vil bli revurdert før 13. april og det er vedtaket om stenging av campingplasser inkludert tilbud om vintercamping med spikertelt. Dette vedtaket  videreføres frem til fredag 3. april og da vil det bli tatt en ny vurdering . 

27.03.2020 Kriseledelsen vil ha sitt neste møte fredag 3. april - men har daglig kontakt om situasjon og forhold som kan oppstå

Kriseldelsen har hatt daglige møter siden 11. mars. Slik situasjonen er i dag vuderes daglige møter ikke lenger nødvendig.  

20.03.2020 Info til utenbygds med fritidseiendom/hytte i Nordreisa kommune

Utendbygs har ikke er lov å oppholde seg på fritidsiendommen/hytta. Vi har heller ingen mulighet til å kunne behandle søknad om eventuell dispensasjon.Oppdatert forskrift ligger her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294  Minner om at den som bryter mot forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

18.03.2020 kl 08:00 Campingplasser inkludert tilbud vintercamp skal stenge fra og med i morgen torsdag 19. mars til og med 27. mars.

For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen i Nordreisa i dag fattet vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud om vintercamping med spikertelt, vedtaket gjelder fra og med i morgen torsdag 19. mars til og med 27. mars. Ny vurdering 27. mars.

Tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og med hjemmel i smittevernloven § 4-1.  

Nordreisa kommune presiserer at kommunens holdning er å være strenge i vurderinger for å forebygge smitte i Nordreisa kommune. Det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa kommune, på tross av at disse i noen tilfeller er mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene.   

 

18.03.2020 kl 08:00 Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene - personer som er i karantene skal IKKE oppsøke offentlige steder som butikker o.l. 

Kommunen kan i medhold av § 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak som går lengre enn forskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven § 4-1 og § 1-5 er oppfylt. 

Vi ønsker å presisere at personer som er i karantene IKKE SKAL OPPSØKE offentlige steder - de skal ikke gå ut for å gjennomføre ærender i butikk, apotek eller lignende. De som er i karantene og som har behov for innkjøp kan ta kontakt med Nordreisa Rødekors - Hvis dere har behov for hjelp så tar dere kontakt med Herborg Ringstad på telefon 99505803.  Brudd på karantenebestemmelsene vil bli formidlet til politiet. 

Følgende er vedtatt hittil og gjelder for Nordreisa kommune:

 • 15.03.2020 kl 15:00 Nordreisa kommune innfører karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland
 • 15:03.2020 kl 14:00 Nordreisa kommune forbyr sammenkomster
 • 14.03.2020 kl 14:00  Overnattingssteder i Nordreisa stenges fra og med lørdag 14. mars til og med 15. april. Eksisterende gjester må forlate overnattingsstedene. Dette gjelder også gjester i Airbnb
 • 14.03.2020 kl 16.00 Kommersielle reiselivsbedrifter skal stoppe sine aktiviteter fra og med i dag lørdag 14. mars til og med 15. april
 • 12.03.2020 Pressemelding tiltakene som er besluttet iverksatt fra og med 13.03.2020
 
 • Alle offentlige og private skoler og barenhager og Nord-Troms videregående skole, kulturskole i kommunen stenges.
 • Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår. 
 • Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det oppfordres til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid forhåndsavklares med institusjonen/boligen.
 • Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.  
 • Biblioteket stenges.
 • Kirken avlyser gudstjenester og undervisning
 • Kino og Halti kulturscene stenges.
 • Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkl offentlig bad stenges.
 • Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter
 • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.  
 • Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter.
 • Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger  avlyses.  
 • Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og skal avlyses. 
 • Oppfordrer befolkningen til å unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale. 
 • Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbasert løsninger o.l. 
 • Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, virksomhetsleder avgjør.

17.03.2020 - Mandager og torsdager kl 14:00 er det intervju på facebook med kommuneoverlegen - du kan sende inn spørsmål på forhånd til postmottak@nordreisa.kommune.no 

16.03.2020 I dag kl 14:30 Blir det intervju med kommuneoverlegenkommunes facebookside - relevante spørsmål og svar 

Klikk deg inn her https://www.facebook.com/nordreisakommune/ 

 

16.03.2020 kl 08:00 Styrket grensekontroll - det er innført midlertidig styrket grensekontroll på grensen til Finland. Det er altså ikke stengt grense, men økt kontroll og regulering

Fra mandag 16.03.20 kl. 08.00 innføres det midlertidig styrket grensekontroll på grensen til Finland. Det er altså ikke stengt grense, men økt kontroll og regulering. 

Det innebærer følgende:  

• Turist- og fritidsrelatert trafikk får ikke lengre passere grensen. Norske innbyggere med hytte i Kilpis-området vil derfor ikke kunne dra på hyttene sine. Handleturer må avlyses.
• Godstransport får passere, og EØS-borgere som skal på jobb får passere 
• Scooterløypa mellom Storfjord og Kilpisjärvi stenges.
 

For EØS-borgere som skal på jobb har Storfjord kommune utviklet et eget skjema som kan brukes for å dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering - Skjemaet vil komme her etter hvert Klikk her for nedlasting

15.03.2020 kl 15:00 Ny forskrift gjeldende karantene og bruk av hytte i karantenetiden

Lørdag 15.3.2020 klokken 13.05 ble det kunngjort en ny forskrift. Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder fram til 1 april.

§5 i forskriften lyder: Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Den som bryter mot forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Link til forskriften i sin helhet: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

 

15.03.2020 kl 15:00 Nordreisa kommune innfører karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland

Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette karantene for tilreisende herfra, sier kommuneoverlege Øyvind Roarsen.
 
Kommuneoverlegen understreker at vi i Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. Dette har tilbakevirkende kraft fra 02.03.20 – eksempelvis dersom en person kom hjem fra dette område 07.03.20 innebærer det karantene til 21. 03.20.
 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden.
  
Helsedirektoratet har bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. 
 
Mediekontakt
Varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell tlf 916 84062
Kommuneoverlege Øyvind Roarsen, tlf 920 86 366

15:03.2020 kl 14:00 Nordreisa kommune forbyr sammenkomster

For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen i Nordreisa fattet vedtak om forbud mot visse private sammenkomster.

Dette vedtaket gjelder bryllupsfester, bursdager, russefester og andre arrangement som samler flere mennesker fra ulike husstander innendørs over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand.

Kommuneoverlegen begrunner vedtaket i at Covid-19 (koronaviruset) er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfaglig smittsom sykdom, som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Forbudet gjelder inntil videre. Nordreisa kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av forbudet. Overtredelse av forbudet er straffbart i hht smittevernlovens § 8-1

Det kan ikke søkes om dispensasjon.

 

14.03.2020 kl 20:00 Lørdagshilsen fra Nordreisa kommune

Store beslutninger er tatt, og de påvirker oss alle. Nordreisa kommune vil derfor komme med en oppfordring, lørdag kveld, spesielt til våre ungdommer.

Kjære ungdom, vær så snill, dropp sammenkomster med flere personer.

Du blir kansje ikke syk, men tenk på at andre kan bli det, dersom de utsettes for smitte. Vær et medmenneske og hold deg vekk fra fester og ansamlinger med andre. Da kan du si at du har bidratt på dugnaden.

De restriksjoner vi har idag er ikke primært for å beskytte unge og friske mennesker men for å ta være på de i samfunnet som er risikogruppen og da må vi alle være solidariske og bidra med vårt.

Nordreisa kommune ønsker alle en fin lørdag kveld!

Rickard Printz
Sektorleder for helse og omsorg

 

14.03.2020 kl 16.00 Kommersielle reiselivsbedrifter skal stoppe sine aktiviteter fra og med i dag lørdag 14. mars til og med 15. april

Kriseledelsen har besluttet ytterligere tiltak som en del av den nasjonale dugnad for å hindre smitten av Korona viruset. Tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og med hjemmel i smittevernloven § 4-1: Kommersielle reiselivsbedrifter skal stoppe sine aktiviteter fra og med i dag lørdag 14. mars til og med 15. april. Dette gjelder f.eks: aktører som tilbyr guidede turer (hundekjøring, hester, snøscooter, ski, truger etc), båtturer og andre aktiviteter i grupper.

Kommuneoverlegen har orientert fylkeslegen som støtter beslutningen.

14.03.2020 kl 15:20 Oppdatert status i Nordreisa

Nordreisa Kommune sin krisestab jobber kontinuerlig med å løse de oppgavene det «Nye samfunnet» står ovenfor. Vi oppfordrer alle til å beholde roen og bruke sunn fornuft. 

Antall smittede i Nordreisa Kommune er 0
Antall smittede i Nord-Troms er 0

En del mennesker er i karantene pga de bestemmelsene som er kommet fra sentrale myndigheter. Alle dagligvarebutikkker har full kontroll på situasjonen. Produksjon, leverandører, transport, bestillinger fungerer helt normalt. Det er ingen grunn til å hamstre mat.

 

14.03.2020 kl 15:00 Reduserte tjenestetilbud fra legekontoret

For å opprettholde operativ helsetjeneste og forhindre at kommuneleger og øvrig helsepersonell settes i karantene har legene sammen med kommuneledelse sett det nødvendig med følgende tiltak:

Øyeblikkelig hjelp, telefon 116117.

Pasienter som er oppsatt på timer, vil bli kontaktet. Pasienter kan også avbestille timer selv på legekontoret nettside.  

 • Pårørende og andre som skal følge pasient til legekontoret, bes vente utenfor eller i egen bil.
 • Det er opprettet egen telefon i tillegg til eksisterende telefonnummer på dagtid mandag til fredag, som skal besvare spørsmål om korona og andre luftvegssymptomer, telefon 775 88114, tilbudet starter tirsdag 17. mars.   
 • Videokonsultasjoner innføres der det er mulig og forsvarlig.
 • Røntgen tar kun imot øyeblikkelig hjelp.

  All kontakt med legekontoret skal avtales pr. telefon. Det er svært viktig at du IKKE oppsøker legekontoret eller sykestue.

14.03.2020 Ordfører Hilde Nyvoll er tilbake fra ferie i Spania og tilbake i sitt virke, men er pålagt 14 dagers karantene i hjemmet.

Varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell vil i denne tiden fortsatt lede kriseledelsen i kommunen og de andre oppgavene som krever fysisk tilstedeværelse

 

14.03.2020 kl 14:00  Overnattingssteder i Nordreisa stenges fra og med lørdag 14. mars til og med 15. april. Eksisterende gjester må forlate overnattingsstedene. Dette gjelder også gjester i Airbnb

Kriseledelsen i Nordreisa kommune følger situasjonen løpende. Kriseledelsen har besluttet ytterligere tiltak som en del av den nasjonale dugnad for å hindre smitten av Korona viruset. Tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og med hjemmel i smittevernloven § 4-1: Overnattingssteder i Nordreisa stenges fra og med lørdag 14. mars til og med 15. april. Eksisterende gjester må forlate overnattingsstedene. Dette gjelder også gjester i Airbnb.

13:03.2020 kl 14:00 Avinor har i pressemelding i dag opplyst at de stenger Sørkjosen lufthavn fra og med onsdag 18. mars

Avinor stenger ni kortbaneflyplasser midlertidig for kommersiell rutetrafikk

Avinor har besluttet å stenge ni kortbaneflyplasser for all kommersiell flyvning fra og med onsdag 18. mars. Dette gjøres for å kunne forflytte særlig personell, men også utstyr til andre lufthavner. Beredskap for ambulansefly vil bli ivaretatt.

Regjeringen har iverksatt de mest inngripende tiltak i fredstid for å sikre vårt samfunn.  Avinors oppgave i denne situasjonen er å bidra til å sikre at liv, helse og vitale samfunnsinteresser ivaretas for hele nasjonen gjennom hele krisen. Transport og Avinor er av myndighetene definert som en sentral del av nasjonal helseberedskap. Stengingen gjøres for å sikre at denne beredskapen kan opprettholdes over tid.

- Avinors ansatte vil også utsettes for smitte, vil gå i karantene eller ivareta et omsorgsansvar for egne barn/personer de har omsorg for. For å sikre at vi har et nettverk av flyplasser i drift, frigjør vi nå ressurser slik at vi er mer robuste ved andre lufthavner og på den måten kan sikre drift over tid, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor. Berørte lufthavner vil sikres et flytilbud ved at det organiseres transport til nærliggende lufthavn.

Vurderer ytterligere tiltak fortløpende

Følgende lufthavner vil bli midlertidig stengt for kommersiell trafikk fra og med onsdag 18. mars, naturlig alternativ lufthavn i parentes;  

•            Vardø (Alternativ lufthavn Vadsø)
•            Berlevåg (Alternativ lufthavn Båtsfjord)
•            Sørkjosen (Alternativ lufthavn Tromsø)
•            Stokmarknes (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes)
•            Svolvær (Alternativ lufthavn Leknes eller Evenes)
•            Mo i Rana (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)
•            Mosjøen (Alternativ lufthavn Sandnessjøen)
•            Førde (Alternativ lufthavn Sogndal eller Florø)
•            Sandane (Alternativ lufthavn Ørsta/Volda eller Florø)

- Stenging av ni kortbaneflyplasser for kommersiell trafikk er et første tiltak for å sikre at det er tilgjengelig ressurser for å drifte et nettverk av flyplasser. Avinor vurderer fortløpende ytterligere tiltak, inkludert tiltak ved Oslo lufthavn, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

13.03.2020 kl 13:18 KONTRABESKJED FRA Folkehelseinstituttet - husstandsmedlemmer til personer som har reist utenfor Norden må ikke sitte i karantene

 

13.03.2020 kl 11:13  Fungerende ordfører oppfordrer til at alle bidrar med sin dugnadsjobb

Gårdagen var en spesiell og merkelig dag. Vi er i en situasjon ingen av oss har vært i tidligere. Nordreisa Kommune sin krisestab jobber kontinuerlig med å løse de oppgavene det «Nye samfunnet» står ovenfor. Oppfordrer alle til å beholde roen og bruke sunn fornuft. Noen viktige presiseringer:

 • Antall smittede i Nordreisa Kommune er 0
 • Antall smittede i Nord-Troms er 0
 • En del mennesker er i karantene pga de bestemmelsene som er kommet fra sentrale myndigheter
 • Alle dagligvarebutikkker har full kontroll på situasjonen. Produksjon, levrandører, transport, bestillinger fungerer helt normalt. ER INGEN GRUNN til å hamstre mat.
 • Videregåendeskole-eleven som denne uken ble testet for Covid-19 er ikke smittet

For å få samfunnet til å gå rundt må alle bidra med sin dugnadsjobb. Det være seg å handle mat til naboen som har karantene, passe unger til folk som må på jobb, melde seg som reservestyrke i helsevesen om behov og mange andre små og store gjøremål i hverdagen til hvert enkelt menneske. Nordreisa-samfunnet er kjent for en god dugnadsånd og et sterkt samhold. Så dette får vi til i lag.

Er tilgjengelig på tlf 91684062 for de som har spørsmål.

Følg forøvrig med på FHI og kommunens hjemmeside for oppdatert informasjon

Vennlig hilsen
Karl-Gunnar Skjønsfjell
Fungerende ordfører i Nordreisa Kommune

13.03.2020 kl 11:00 Opprettelse av omsorgstilbud for pass av barn i småskolen og barnehage

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kriseledelsen i Nordreisa i går beslutning om å stenge alle barnehager og skoler i kommunen, med påfølgende samme beskjed fra statsministeren samme dag.

Samtidig er det særlig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt.

Nordreisa kommune vil derfor fra mandag 16.03.2020 opprettholde et omsorgstilbud i barnehager og småskolen (1-4 klasse) for foreldre i følgende funksjoner:

 • Helse- og omsorgstjeneste: pasienthåndtering og atomberedskap
 • Natur og miljø: overvåking skred, flom, forurensing
 • Styring og kriseledelse
 • Lov og orden: politi
 • Forsvaret, inkl Hjemmevernet ved behov
 • Redningstjeneste inkl Sivilforsvaret, og eks Norsk Folkehjelp ved behov

I tillegg har kriseledelsen i Nordreisa kommune besluttet at følgende grupper i Nordreisa fattes av unntaksreglene:

 • Ikt ansatte i offentlig sektor
 • Barnevernstjenesten

Det vil gå ut en melding fra barnehagene og skoler med spørsmål om hvem som vil trenge et slikt tilbud i perioden.

 

13.03.2020 kl 10:55 UTGÅTT Nye råd for hjemmekarantene - i det nye rådet blir også husstandsmedlemmene i hjemmekarantene
FHI har oppdatert sitt råd for personer som bor i samme husstand som personer som er i karantene. Ifølge det nye rådet blir også husstandsmedlemmene i hjemmekarantene.  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/ 
 

12.03.2020 kl 19:30 Nordreisa kommune kan få behov for ekstrahjelp innenfor helse- og omsorg – kan du tenke deg og bidra vil vi gjerne at du tar kontakt allerede nå

Dersom du kan stille deg disponibel ønsker vi at du gir oss tilbakemelding allerede nå:
Ringe oss mellom kl. 8-15 hverdager
Tlf. 77 58 81 43  
Tlf. 77 58 81 39
– og/eller sendt oss e-post postmottak@nordreisa.kommune.no
 
Vi ønsker at du skal:
 • oppgi ditt navn
 • fødselsnummer alle 11 sifre
 • telefon nr.
 • en kort info om din bakgrunn
Vi søker primært etter personer som er yngre enn 65 år, og som ikke har kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)

 

12. mars 2020 kl. 14:42   Regjeringen har besluttet at alle fra utlandet skal i karantene

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene - uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar

12.03.2020 kl 12:00 - Pressemelding

11.03.2020 kl 16:30 Råd til personer som er i hjemmekarantene og som bor sammen med en som har hatt nærkontakt med korinasmittet

Dette er et råd til deg som er i hjemmekarantene fordi du er nærkontakt til en person med covid-19 eller har vært i områder med vedvarende smitte samt råd til husstandsmedlemmer.  

Informasjon for befolkningen  

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, på FHI sine nettsider, ring publikumstelefonen 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.  

Hjemmekarantene  

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.  
Dersom du bor sammen med den du er nærkontakt til (person som er syk med covid-19), er det gitt egne råd for dette.  

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. I så fall defineres du som et mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering.  

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å: 

 • ikke gå på jobb eller skole 
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport  
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre  

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse utover håndhygiene og andre smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltidet.

Råd til personer som bor sammen med en som har hatt nærkontakt med koronasmittet 

Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer. Vi anbefaler at husstandsmedlemmer også er årvåkne for feber eller luftveissykdommer. Ved slike symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme fram til avklaring.  

11.03.2020 kl 11:20 Alle berørte i reisefølget som har returnert fra Karasjokk skal være hjemme i karantene inntil prøvesvar foreligger

Nordreisa kommune er kjent med at en buss med elever ved fra Nord-Troms videregående skole har blitt returnert fra Karasjok. Vedkommende som er testet for corona har hatt svært vag eksponering. 

Kommuneoverlegen har vært i kontakt med Karasjok kommune og FHI om denne saken. Kommuneoverlegen har besluttet en strengere behandling av tilfellet enn anbefalinger fra FHI.

Alle berørte i reisefølget, skal være hjemme i karantene inntil prøvesvar foreligger, senest lørdag. Pårørende, familie kan leve som normalt, eksempel i jobb og skole/barnehage.

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen

 

10.03.2020 Kl. 16:00 Håndtering av reisende som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus (Covid-19)

Nordreisa kommune har i dag mottatt informasjon fra Helsedirektoratet vedr reisende ved flyplasser

Jamfør smitteverntiltak og -råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), skal alle reisende som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus, settes i karantene 14 dager etter ankomst. Dette gjelder de som har vært i områder som er nevnt i FHIs reiseråd.

 

Praktisk håndtering:

 • Det skal deles ut et informasjonsskriv til alle reisende. Informasjonsskrivet bør tilstrebes å bli delt ut om bord i flyet før eller ved landing. Informasjonsskrivet finnes på norsk og engelsk er vedlagt dette brev, og er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.
 • Alle passasjerer skal fylle ut registreringsskjema ved ankomst. Skjema er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.
 • Alle passasjerer som i løpet av siste 14 dager har oppholdt seg i områder med vedvarende spredning, og som har symptomer forkjølelse, har feber og/eller tungpustethet, skal undersøkes av helsepersonell. Her er kommunehelsetjenesten i dialog med Sørkjosen lufthavn.
 • Asymptomatiske (friske men har vært disponert i aktuelle områder) reisende kan reise til sin destinasjon med planlagt reisemiddel før de settes i 14 dager hjemmekarantene. De reisende skal ikke ha nærkontakt med andre på veien.
 • Turister skal også i karantene, fortrinnsvis i den losji de allerede har bestilt. Hvis de ikke har planlagt oppholdssted har kommunen ansvar å finne egnet sted for isolasjon.
  • Se smittevernloven paragraf 4-1, første ledd, litra d) isolering av personer i geografisk isolerte områder, eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil 7 dager om gangen. Se også fjerde ledd, annen setning. Kommunestyre kan bruke andres eiendom mot vederlag. Eksempel, hotell.
 • Kommune/virksomhet kan be om assistanse fra frivillige organisasjoner, i henhold til planverk.

 

Nordreisa kommune vil ta initiativ til møte med reiselivsnæringen i åpent møte torsdag kl 18. Mer informasjon kommer på nettsiden/facebook.

Informasjon til reisende som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus (Covid-19)

Hvis du har vært i regioner med utbredt koronasmitte siste 14 dager, meld deg ved gaten for registrering. Gå til merket person i vest.

Hvis du har symptomer på koronasmitte

 • Hvis du har symptomer på koronasmitte, skal du bli vurdert av helsepersonell. Symptomer kan være forkjølelse, feber eller tungpustethet.

Hvis du ikke har symptomer på koronasmitte

 • Hvis du ikke har noen symptomer på koronasmitte, vil du få lov å reise rett hjem med planlagt transportmiddel, etter at du er blitt registrert ved gaten. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme.
 • Hvis du på vei hjem, eller hjemme, får forkjølelsessymptomer, feber eller tung pust, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen din, ring legevakt på telefon 116117. Forklar hvor du har vært og hvordan du har det.
 • Når du kommer hjem, skal du være i karantene hjemme i 14 dager fra du var i utbruddsområdet. Ring fastlegen for sykemelding og råd om hvordan du skal forholde deg mens du er i hjemme. Se også råd til personer som er i hjemme-karantene på www.helsenorge.no eller Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no

Dette er smitteområdene

Dette er per 9. mars 2020 områdene med utbredt spredning av koronasmitte: Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Tirol-provinsen i Østerrike, Italia nord for Roma.

Oversikten oppdateres løpende på Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no

Information for travelers who have been in areas with presumed persistent ongoing transmission of coronavirus (COVID-19)

If you have visited any of the regions with presumed persistent ongoing transmission of COVID-19 (coronavirus) during the past 14 days, report to the gate for registration.

If you have symptoms of coronavirus infection

 • If you have symptoms of coronavirus infection, you will be assessed by a healthcare professional. Common signs of infection include symptoms of a cold, cough, fever or shortness of breath.  

If you have no symptoms of coronavirus infection

 • If you have no symptoms of coronavirus infection, you will be allowed to go straight home or to your hotel with scheduled means of transport after you have been registered. Avoid close contact with others until you are at your destination.
 • If, you get cold symptoms, fever or wheezing, call your doctor. If you cannot get hold of your GP, call the emergency service on telephone 116117. Explain where you have been and how you are doing.
 • When you get home or to your hotel, you should be in quarantine for 14 days from the time you were in the outbreak area. This also applies if you are here on holiday. Call your GP for sick leave and advice on how to behave while at home. See also advice for people who are in the home quarantine on www.helsenorge.no or the Institute of Public Health's website www.fhi.no

 

These are the areas of infection

Areas with presumed ongoing transmission of coronavirus as of 09.03.2020: Hubei Province in China, Iran, South Korea, Italy North of Rome, State of Tyrol in Austria

09.03.20 kl 19:21 Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser

Nordreisa kommune informerer om restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser. Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

 

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.

 

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

 

Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 • Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager.
 • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.

 

Nærkontakt defineres som:

 • bodd i samme husstand
 • pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt  smittevernutstyr
 • oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter  eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
 • har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

 

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider:  https://fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftedetilfeller-med-koronavirus-coronavir/#definisjon-av-naerkontakter-hoeyrisikoeksponering

 

09.03.20 kl 10:00 Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring legekontoret telefon 77588100 eller
 • legevakt på telefon 116117

Dersom du har vært i områder  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/ med vedvarende smitte, skal du holde deg hjemme i 14 dager etter hjemkomst,  uavhengig om symptomer eller ikke.

Hjemmekarantene praktiseres fordi personer som har vært i områder med vedvarende smitte selv kan ha vært utsatt for smitte. Folkhelseinstituttet definerer pr. 9. mars områder med vedvarende smitte å være Kina, Sør-Korea, Japan og Nord-Italia nord for Roma. Dette kan endre seg, du finner oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
 • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset: se link under

Personer som kan antas smittet med koronavirus i henhold til overnevnte situasjoner vil ved kontakt med legekontoret bli bedt om å vente i sitt hjem så kommer vakthavende lege hjem til den syke for undersøkelse og prøvetaking. Dette for å forebygge evt. smitte av andre pasienter og ansatte.

Nordreisa kommune har utarbeidet egen informasjon med råd er utarbeidet for skole/barnehager.

Personer som kan antas smittet og som av ulike grunner oppsøker legekontoret direkte vil bli ført inn på et eget rom på Sonjatun og isolert der inntil undersøkelse og videre tiltak er besluttet. Forøvrig oppfordres befolkning til å følge med på fhi.no sin nettside for forløpende oppdateringer ang. koronavirus.

Norsk Folkehelseinstitutt leder det faglige arbeidet knyttet til infeksjonssykdommer, og dersom du ønsker mer informasjon om utbruddet kan du se på deres nettsider: Koronavirussykdom – FHI.no

Alle innbyggere oppfordres til å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets nettside;  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Helsedirektoratet oppfordrer publikum til å først se om man finner svar på internett om det man måtte lure på om koronaviruset. Det er mye informasjon å finne både på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside fhi.no.  De som imidlertid ikke finner den informasjonen de trenger der, kan ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon om korona.  Nummeret er 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.

Vi er nå inne i influensasesongen, og vil anbefale alle å ha ekstra fokus på hygiene. Dette betyr å hoste/nyse inn papirtørkle eller i albuen og vaske hender etter eller bruke håndsprit å ha vært ute blant folk, før mat og etter toalettbesøk.

Skal du ut å reise anbefaler vi at du sjekker reiserådene på nettsidene til Norsk Folkehelseinstitutt.

Info and advice: Korona viral disease: Covid-19

Testing for korona-viral-disease will be done at «legevakta», the municipality emergency department, Sonjatun helsesenter. Those who suspect that they can be infected by this virus are asked to call in advance.

Please, do not show up without an appointment.

For advice and appointment, call (+47) 116 117.

Who will be tested?

Persons with signs of acute respiratory tract infection who has been in an area with ongoing transmission in the last 14 days OR has been in contact with someone who has been diagnosed with korona-viral-disease (covid-19).

For more information about koronavirus covid-19, see information from the World Health Organization (WHO).

Visit also the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health