Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd.

Tilskuddsportalen består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.

Tilskuddsportalen

Støtte til store arrangement 2023

Midlene skal bidra til å fremme kommunens mål for Nordreisasamfunnet, beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Våre hovedsatsinger er attraktivitet, folkehelse og økonomi. Støtte kan blant annet gis til:

  • Arrangementer som fremmer barn og unges aktivitetstilbud.
  • Arrangementer som synliggjør kommunen og regionen i Nordkalotten, landet, landsdelen, fylket eller regionen, og på den måte bidrar til økt attraktivitet og bolyst.
  • Arrangementer som fremmer næringsinteresser, som f.eks. handel, produksjon og tjenester.
  • Arrangementer som bidrar til god folkehelse.

 

Det er en søknadsrunde i året. Søknadsfristen i 2023 er onsdag 15. mars.

Tildeling og utbetaling av midler skjer ca. 3 uker etter søknadsfristen.

 

Søknaden skal sendes med eDialog eller på epost til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Søknad skal inneholde:

Søknaden skal merkes med: "Støtte til store arrangementer 2023"
Navn på organisasjon/ tiltak.
Org. nr.
Kontaktperson med telefon nr.
Konto nr.
Hovedmålgruppe.
Forventet antall deltakere
Forventet antall besøkende
Nordreisa kommune har i kommende kommuneplanperiode tre hovedsatsinger; attraktivitet, folkehelse og økonomi. Tiltaket må støtte opp om dette. Beskriv aktiviteten og forventet effekter.

Fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa

Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til engangsbevilgning. 

Søknadsskjema fond, med Retningslinjer oppdatert.docx PDF document ODT document

Søknadsskjema fond, med Retningslinjer oppdatert. pdf.pdf

Fond for driftsstøtte idrettsanlegg og idrettsaktivitet

Ordningen er etablert for å gi bedre vilkår til den frivillige idrettsbevegelsen i Nordreisa og særlig rettet mot barn og unge.
Gode anlegg er en forutsetning for å kunne gi gode aktivitetstilbud. Løpende driftsutgifter til å holde anleggene i drift er ofte en utfordring og støtteordningen skal avhjelpe spesielt med dette.
Søknadsfrist er 30. april.
Etter vedtak i kommunestyret 136/23 tildeles søknader til fondet samlet i Oppvekst og Kultur utvalget.
Elektronisk søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside: "kulturmidler" og søknaden må merkes driftstøtte.

Retningslinjer og kriterier til fond for driftsstøtte til idrettsanlegg og idrettsaktiviteter.pdf

Spillemidler, se lokale retningslinjer.

Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. Begrenset oppad til 1/3 + Nord- Norge som legges til med 25%. Kostnadene regnes inklusive MVA. I tillegg kan det søkes MVA-kompensasjon på spillemiddelberettigede anlegg når anlegget er ferdigstilt. 
Det presiseres at det ikke lenger er et vilkår for tilskudd at nærmiljøanlegg (uansett kostnad) skal inngå i kommunal plan. Aktivitetsparker må således inn i plan. Tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet.

Kommunen har vedtatt egne lokale retningslinjer og frister for søknader. Retningslinjer spillemiddelsøknader (1).pdf

Tiltaket må stå på kommunal plan for idrett og aktivitet
Krav om at fullfinansiering dokumenteres i søknaden
Anlegget må ha idrettslige mål og være universelt utformet
Krav om rett til bruk av grunn ved tinglyst bruksrett. Ettersom søker forplikter seg til drive anlegg for idrett og aktivitet i 30 år, eventuelt 10 år for nærmiljøanlegg, er kravet tilsvarende lengde på feste-/leieavtaler. 
Søker må skaffe mellomfinansiering for spillemidler og MVA-kompensasjon

Endelig søknadsfrist i anleggsregisteret er 1. oktober, men lokale retningslinjer må følges for vedtak om kommunal støtte.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema 
Regler for å få spillemidler finner du her: Regler for å få spillemidler

Retningslinjer for kulturmidler

Formål
Kulturmidlene skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og bidra til å fremme kultur- og idrettslivet i alle deler av Nordreisa kommune. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Barn, ungdom, eldre og funksjonshemmede skal prioriteres. Overordna fordeling av kulturmidlene gjøres av Driftsutvalget i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett.

Hvem kan søke
Lag, foreninger og institusjoner i kommunen og regionen kan søke tilskudd. Enkeltpersoner er ikke i målgruppa, men kan i spesielle tilfelle tildeles tilskudd med begrunnelse i kommunens målsettinger.

Hvordan søke

  • Elektroniske søknadsskjemaer finnes på kommunens hjemmeside”Kulturmidler” og ”Kulturarrangement – tilskudd”.
  • Søknad må fylles ut i henhold til krav og bestemmelser i skjemaet.
  • I Årsmelding skal søkeren redegjøre for forrige års tildelte kulturmidler: beløp og hvordan de er brukt.
  • Søknader om tilskudd til bygging av lekeområder og friluftsanlegg må vedlegges tegning/beskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
  • Søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli behandlet.
  • Servicetorget kan bistå søkere som trenger hjelp.

 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april. Unntak er søknad om tilskudd til mindre arrangement som kan leveres hele året, før arrangementet avholdes, og tilskudd til oppstart av nye lag og foreninger.

Hvor mye
Det er ikke fastsatt noen øvre beløpsgrense for tilskudd til en enkeltsøknad. Størrelse på tilskudd avgjøres ut fra type tiltak og tilgjengelig beløp i kommunens budsjett. Unntak er tilskudd til mindre arrangement og oppstartstilskudd som vanligvis har øvre grense på kr 1000.

Behandling av søknadene
Idrettsrådet har anledning til å uttale seg om tildeling av kulturmidlene til idrettsformål. Søknadene behandles administrativt innen ca 1. juni.

Misbruk
Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjene og opplysninger gitt i søknaden. Misbruk kan medføre at søkeren taper rett til å søke kulturmidler i ett år. Tilskudd kan også kreves tilbakebetalt.

Retningslinjene er vedtatt av Driftsutvalget i Nordreisa kommune 15.03.2011

Oversikt over ulike tilskuddsordninger til lag og foreninger

Oversikt støtteordninger lag/foreninger

 

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. 

Støtteordningens formål er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. En vesentlig del av potten skal gå til prosjekter som særlig jobber for å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfristene er 15. november og 15. mars hvert år. 

 

LNU Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Dette er en støtteordning for demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale i ungdomsmiljø i Norge.

LNU Mangfold og inkludering er en prosjektstøtteordning, og vi støtter derfor kun prosjekter og ikke ordinære aktiviteter eller drift. Det kan søkes om støtte til prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Dette inkluderer arbeidet mot radikalisering og ekstremisme. Prosjektene må vektlegge toleranse og forståelse for mangfold gjennom tiltak som kurs, arrangementer eller aktiviteter. Barn og unge må selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. I søknaden må man vise til aktiv deltakelse blant barn og unge, hvilke konkrete tiltak man vil igangsette og hvordan man skal nå ut til både deltakere og lokalsamfunn.

LNU Mangfold og inkludering har tre tildelingsrunder i året og søknadsfristene er 1.mars, 1. juni og 1. oktober. Hvert prosjekt kan få inntil 75.000 i støtte.

 

Storebrand «Vi heier på»

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse. Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot

Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere).

 

Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

 

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter organisasjoner som vil inkludere og beholde flere i organiserte fritidsaktiviteter og øke tilbudet av sosiale møteplasser.

 

Organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, samt frivilligsentral, friluftsråd og fritidsklubber som er medlem av Ungdom og Fritid. Privatpersoner eller aksjeselskap kan ikke få støtte av oss.

Gjensidigestiftelsens utlysninger beskriver alltid hvilke organisasjonstyper som kan søke om støtte. Dette kan variere noe fra utlysning til utlysning. Når styret har gjort et vedtak om støtte, går det ut brev til alle søkere om innvilgelse eller avslag på søknaden. Når man har mottatt en innvilget søknad, gjøres det avtale om oppstart av prosjektet og utbetaling av tilskuddsmidler.

Vi har to primære søknadsfrister i året: en sommerutlysning, og en høstutlysning med søknadsfrist 15. september

 

Sparebank1 - Samfunnsløfte

Fordi Nord-Norge eier banken, får Nord-Norge sin andel av bankens utbytte. Gjennom samfunnsløftet bidrar vi i prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.

Arena: Vi støtter møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan du søke om støtte til:

Anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
Initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
Større festivaler
Levende byrom

Innovasjon: Innovasjonsløftet senker terskelen for nytenking og bidrar til økt innovasjonstakt i eksisterende næringsliv. Samfunnsutbytte kan ikke brukes til investeringsfond, markeds- og konkurrentanalyser eller eierposisjoner i enkeltbedrifter. Her kan du søke om støtte til prosjekter som legger til rette for innovasjon hos andre. For vi trenger et Nord-Norge hvor vi tenker nye tanker.

Ungdom: Heia ungdom! Vi kan ikke tenke oss et Nord-Norge uten! Vi bidrar i de store prosjektene som løfter landsdelens unge kompetanse, framtidstro og mestring. Vi ønsker også å utvikle, løfte og tiltrekke nordnorske talent. Her kan du søke om støtte til:

Prosjekt for å utvikle talent i flere sjangre
Prosjekt som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom
Talentstipend til enkeltutøvere

Lokalsamfunn: Vi bidrar i de mange små og store prosjektene som spinger ut av det lokale engasjementet og er tuftet på dugnadsvilje. Her kan lokale lag og foreninger søke om støtte til:

Festivaler og andre arrangement i lokalsamfunnet
Utstyr, uniformer, drakter og instrument
Prosjektene som løfter hverdagen og knytter lokalsamfunnet sammen

For hva er vel Nord-Norge uten alle ildsjelene?

Tiltaket må være i Nord-Norge og søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Søknadsfrister i 2021: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

 

 

Equinor-støtteordning

Equinor har lansert en ny søknadsportal der det er mulig å søke om støtte til alle gode formål for barn, ungdom og studenter. Målet for Equinor er å støtte enda flere gode tiltak enn det vi i dag gjør gjennom sponsorordningen Morgendagens Helter.
 

Vi i Equinor vet at det finnes titusenvis av gode formål der ute som gjør en stor forskjell i livene til barn, ungdom og studenter. Det kan være det lokale idrettslaget der hundrevis av barn får sparket fotball, den lokale kodeklubben eller en studentforening. 
 

Bak alle disse gode formålene og flotte organisasjonene står det tusenvis av foreldre og frivillige som steker vafler, rigger utstyr, er trenere og som alle bruker mye av sin fritid for at andre skal ha et godt tilbud.
 

Vi ønsker å gi enda mer tilbake til alle disse gode formålene. Om du representerer et idrettslag, forening eller lignende kan du nå søke om midler slik at dere kan gjøre enda mer for barn, ungdommer og studenter i ditt distrikt. Hvis du ønsker å sende oss en søknad må du være fylt 18 år. Det prosjektet du søker for må ha tilhørighet til en gruppe, klubb, forening, organisasjon eller lignende med et eget organisasjonsnummer

Gjennom vår  søknadsportal  er det mulig å sende inn søknader om støtte en gang på våren og en gang på høsten. Søknadsperioden er 1.-30. september og 1.-30. april.
 

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge. Styret tildeler støtte til allmennyttige formål iht. vedtekten.

Det er to frister for å søke støtte til allmennyttige formål: 31. mars og 30. september. Søknad sendes på e-post til olavthonstiftelsen@olavthon.no

BUFDIR- Tilskudd til inkludering av barn og unge

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

Norsk tipping- Grasrotandelen

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet. 

Forskrift for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no

Bli grasrotmottaker

Det er Frivillighetsregisteret som godkjenner om et lag eller forening kan være en del av Grasrotandelen. Dette gjør du hos Brønnøysundregistrene.

Registrer bankkontonummer

Laget eller foreningen må registrere bankkontonummeret i Frivillighetsregisteret for å motta grasrotmidler.

Vi henter informasjon

Grasrotmottakeren må selv sørge for at alle opplysninger er registrert i Frivillighetsregisteret, samt at de til enhver tid er oppdaterte.

Utbetaling av grasrotmidler skjer tre ganger per år:

1. januar, 1.mai og 1. september

For å få utbetalt grasrotmidler, må mottakeren ha opptjent minimum kr. 300. Dersom andelen er lavere avventes utbetaling til neste utbetalingsdato, forutsatt at andelen da er minimum kr. 300.

 

 

 

 

 

NIF- oppstarts og utviklingsstøtte for barn og ungdom

 

NIF ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn og Allidrett for parautøvere. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstartstøtte og utviklingsstøtte til dette.

Idrettslag kan søke om støtte til: 

- Allidrett for barn

- Allidrett for kun parautøvere, barn

Oppstartsstøtte

Idrettslag kan søke om oppstartstøtte for å starte opp med Allidrett for barn, samt Allidrett med kun parautøvere. Idrettslag som ikke har mottatt oppstartsstøtte tidligere, kan søke om dette. 

Beløpene er som følger:

Kr. 11.000,- for Allidretter med færre enn 50 barn.

Kr. 16.000,- for Allidretter med 50 barn eller fler.

Et idrettslag kan få tildelt oppstartsstøtte kun én gang for en barnegruppe og én gang for en paragruppe, barn.

Utviklingsstøtte

Allidretter for barn og Allidretter for kun parautøvere som allerede har mottatt oppstartsstøtte kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

Utvidelse i alderstrinn.
Utvidelse i aktivitetstilbud eller omfang. For eksempel flere idretter i årsplanen eller tilbud i et større geografisk område.
Inkludere barn med funksjonsnedsettelse eller andre særskilte behov i Alidrettsgruppa. 
Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere*.
Tilrettelegging av en utebasert Allidrett som tilbyr ute-aktiviteter hele eller store deler av året.
Gjenoppstart av Allidrett som ikke har hatt aktivitet på ett år eller mer.  

*Ta kontakt med din respektive idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

For både oppstarts- og utviklingsstøtte

Det gis kun oppstarts-og utviklingsstøtte til én Allidrett for barn og én Allidrett for kun parautøvere per idrettslag (samt tilsvarende for ungdom), uavhengig av antall utøvere eller antall grupper.
Et idrettslag kan få tildelt oppstarts- og utviklingsstøtte kun to ganger over en tre-årsperiode.
Et idrettslag kan søke om oppstarts- eller utviklingsstøtte kun én gang per kalenderår.
Det er ingen søknadsfrister. Idrettslag kan søke hele året.
Det gis ikke oppstarts- eller utviklingsstøtte til SFO/AKS (Skolefritidsordning/Aktivitetsskole), altså tilbud i regi av idrettslag eller allidretter som er en del av SFO/AKS.

Søknadsprosedyre

Søknaden sendes fra søker til respektiv idrettskrets for kvalitetssikring og vurdering.
Idrettskretsen innstiller søknaden til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" ut fra gjeldende kriterier. 
Innstilles søknaden til "trenger revidering", får idrettslaget en epost med kommentar fra idrettskretsen om hva som må utbedres i søknaden.  
Søknaden sendes kun fra idrettskretsen til NIF når den er godkjent av idrettskretsen. 
NIF gjør den endelige innstilling til "godkjent", "trenger revidering" eller "avslått" før en eventuell støtte betales ut.
Idrettskrets registrerer nye Allidretter i idrettens database.
NIF foretar utbetaling ved godkjente søknader.

Forventet behandlingstid er 3-6 uker.

Det kan også søkes støtte til Allidrett for ungdom. Her er kriteriene;

Allidrett for ungdom skal være et åpent tilbud for all ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
Opprettelse av allidrett for ungdom som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre.
Utformingen av aktivitetene bør skje i nært samarbeid med ungdom. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
Ungdom skal få prøve seg på minst to idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommens ferdigheter, ikke konkurranse.
Allidrett for ungdom skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.
Allidrett for ungdom skal ha en årsplan som viser aktiviteten uke for uke for ulike aldersgrupper, og i hvilke miljøer de er i. Årsplanen må gå over minimum 20 uker.
Aktivitetslederne i allidrett for ungdom bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom.

 

 

 

NIF- Mva kompensasjon

Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Regelverket og ytterligere informasjon fra Kulturdepartementet: 

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag.

 

NIF- Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Målgrupper

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Fordeling av LAM 

Kulturdepartementet (KUD) fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev fra KUD i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. 

Idrettsrådene fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådene må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. Det holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger. De må fastsettes på idrettsrådenes årsmøtet, samt være tilgjengelige for alle. 

I koronatiden: Tildelingskriteriene for fordelingen av LAM til idrettslagene skal fortrinnsvis fastsettes på idrettsrådets årsmøte. Dersom koronasituasjonen gjør dette vanskelig, kan styret vedta å benytte tidligere årsmøtevedtatte kriterier.

Tildelingskriteriene for 2021 kan altså fastsettes på en av følgende måter:

Ved avholdelse av digitalt, skriftlig eller fysisk årsmøte gjennomført i henhold til smittevernreglene.
Ved avholdelse av ekstraordinært årsmøte gjennomført digitalt, skriftlig eller fysisk.
Av styret. Tidligere årsmøtevedtatte kriterier kan benyttes.

Idrettsrådene bruker medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19 år) og allidrettsmedlemmer (6-19 år) fra samordna rapportering som basisgrunnlag for fordelingen.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetaling

Idrettsråd må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.). Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

NIF- momskompensasjon

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon

Momskompensasjon: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2021

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600?q=merverdiavgiftskompensasjon

Dagens forskrift trådte i kraft fra 01.01.2019, og det kom flere sentrale endringer:

Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd 
Kompensasjon: 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning)
Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner.

1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. (gjelder kun de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner).

Inkluderer reisekostnader til/fra/i utlandet
Inkluderer andre kjøp i/fra utlandet (i prinsippet alle fakturaer fra utlandet, såfremt det ikke er varekjøp som vil bli brukt i Norge og som er fullt ut fortollet)
Inkluderer lønn til personer stasjonert i utlandet

2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.

Gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg og annen fast eiendom
 - Med andre ord driftskostnader som har en direkte tilknytning til leieinntektene. 
Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.

Endring i 2020:
Fra 2020 kan søkere med søknadsgrunnlag under 5 millioner ikke lenger «kun» søke på grunnlag av brutto driftskostnader, men må:
1) registrere brutto driftskostnader, uten fradrag for «avgrensningsposter» som tidligere.
2) deretter trekke ut «avgrensninger» på egne linjer i søknadsskjema i KlubbAdmin. Dette er ulike kostnader relatert til «anlegg» (inkl utleie), samt kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten.

Anleggsavgrensningene (inkl utleiekostnader) vil være relevante for mange.
Kostnader utenfor den frivillige delen av virksomheten tror vi ikke vil være relevante for så mange, i alle fall ikke små organisasjonsledd.

Generell informasjon om ordningen:
Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2021.
Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrettsgruppene.
Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2020 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2020.
Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering etter at søknad om momskompensasjon er mottatt.
Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 100.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 4 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være 8% av de første 5 millionene. Alt over dette kompenseres med 6% (ref. forskriftens § 7). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkortning av søknadsbeløpet. Det må påberegnes at det vil bli avkortning i 2021 også.

• Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2020 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2021. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister (KlubbAdmin/SportsAdmin). Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):
I 2021 så skal alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) søke om momskompensasjon via KlubbAdmin i forbindelse med «Samordnet rapportering». Særforbund, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettsråd søker via SportsAdmin, og AS’er søker ihht punkt under.

1. IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER
Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2020 hadde brutto driftskostnader på under kr 5 millioner, skal rapportere totale driftskostnader hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2020, samt beregne/trekke fra eventuelle «avgrensninger». Finanskostnader er ikke del av totale driftskostnader.

Har man driftskostnader over 5 millioner, men "avgrensninger" som gjør at man kommer under, så følger man punkt 2).

Aktuelle avgrensninger er:

kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten,
ny-, på- og ombyggingskostnader på bygg,
kostnadsførte av- og nedskrivninger på bygg,
drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg og
kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg

Driftskostnader fratrukket avgrensninger innrapporteres via KlubbAdmin og bør gjøres som en del av «Samordnet rapportering»:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

Veiledning for søknad om momskompensasjon: 

2. IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER
Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2020 hadde brutto driftskostnader på over kr 5 millioner skal også rapportere via løsningen for samordnet søknad og rapportering til NIF.
I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF. Oppdatert mal for revisorattestasjon finner man i KlubbAdmin, samt i punkt 3 under.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

3. AKSJESELSKAPER EID AV EN ELLER FERE IDRETTSORGANISASJONER
I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 3 2.ledd). Aksjeselskapet må dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken), samt egenerklæringsskjema, vedlegges søknaden som sendes inn.

Skjema med veiledning finner du her:
- Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt
- Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)
• Revisorbekreftelsen er endret fra i fjor, og ny mal skal benyttes.

Egenerklæringsskjema AS følger vedlagt

4. SÆRFORBUND, IDRETTSKRETSER, SÆRKRETSER, REGIONER OG IDRETTSRÅD

Særforbundene og idrettskretsene vil få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren i april. Særkretser, regioner og idrettsråd vil også få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren.

Dokumentasjon ved eventuell kontroll:
Det er ikke pliktig å sende inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt/egenerklæringsskjema for AS’er).

NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I SportsAdmin og KlubbAdmin er det funksjonalitet for å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon, og NIF anmoder om at man gjør dette.

Sperrer i søknadsprosessen
Det er i 2020 lagt inn noen systemkontroller («sperrer») i søknadsprosessen. Dersom søkende organisasjonsledd ikke har registrert organisasjonsnummer i KlubbAdmin/SportsAdmin, eller dersom man ikke har registrert seg i Frivillighetsregisteret, så vil man ikke få registrert søknaden.
Dette er ment som en påminnelse, da dette er krav ihht forskrift. Erfaring fra 2019 er at Lottstift avviser slike søknader.

Bortfall av kompensasjon

Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 17).
Dersom man ikke er registrert i Frivillighetsregisteret (og har registrert oppdaterte vedtekter der) vil man ikke være søknadsberettiget, og søknaden vil bli avslått.

Henvendelser:
Hvis dere har problemer med KlubbAdmin (eller SportsAdmin) eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling: Telefon 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 10.00 – 15.00)
Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

Med vennlig hilsen

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 

NIF- idrettsanlegg moms

Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Regelverket og ytterligere informasjon fra Kulturdepartementet: 

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag.

Informasjon om søknadsrunde 

 

 

NIF- Idrettsreiser

Norges idrettsforbund er stolt av å presentere en nettside hvor vi har samlet alle våre reisepartnere på ett sted. Målet er at det skal bli enklere for idrettslag å bestille fly, hotell og bil på vei til konkurranse eller treningssamling.

SAS, Scandic og Hertz leverer alt man trenger for å få et godt og profesjonelt reisetilbud til og fra trening, konkurranser, kamper og møter. 

Alle medlemmer av norsk idrett kan benytte seg av idrettsreiser som tilbyr rabatterte og gode flybilletter, hotellopphold tilpasset idrettslag og leiebil i alle størrelser. 

Idrettslag
Idrettsråd
Idrettskretser
Særkretser
Særforbund
Olympiatoppen 


AMEX Global Business Travel bistår alle organisasjonsledd med bestilling av individuelle- og gruppereiser. Dette er godt tilbud for idrettslag med medlemstall over 20, da spesielt flybilletten som inneholder bagasje som enkelt kan endres kostnadsfritt til spesialbagasje.

Trenger kontakt med AMEX GBT

 

Idrettsdugnad SA  (https://www.idrettsdugnad.no/)

Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler. Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket. Som medlem av Norges idrettsforbund kan idrettslaget søke om mva. kompensasjon for varer og tjenester. Varekjøp som gjøres fra Idrettsdugnad SA utgjør en del av grunnlaget idrettslaget kan søke mva. kompensasjon for.

30. september er fristen for å søke på Kulturmidler 2023

Tildeling av kulturmidler skjer ved en hovedfordeling hvert år. Søknadsfristen i år er 30. september.

Kulturmidlene skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og bidra til å fremme kultur- og idrettslivet i alle deler av Nordreisa kommune. Barn, ungdom, eldre og funksjonshemmede skal prioriteres.

Se retningslinjer : Retningslinjer for kulturmidler

Vi anmoder alle søkere om å benytte elektronisk søknadsskjema. søknadsskjema for kulturmidler

Det kan være lurt å se igjennom alle sidene i skjemaet før du begynner utfylling, da ser du bl.a. hvilke regnskapstall og andre opplysninger som skal oppgis. Veiledning til søknadsskjema finner du ved å trykke ”i” og ”hjelp” underveis i skjemaet.

Trenger du ytterligere hjelp til å fylle ut skjemaet kan du ta kontakt på tlf. 77 58 82 58 eller sende e-post til: postmottak@nordreisa.kommune.no