Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. Begrenset oppad til 1/3 av kostnad inklusiv MVA. I tillegg kan det søkes mva-kompensasjon på spillemiddelberettigede anlegg. Det presiseres at det ikke lenger er et vilkår for tilskudd at nærmiljøanlegg (uansett kostnad) skal inngå i kommunal plan. Aktivitetsparker må således inn i plan. Tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet. 

  • Tiltaket må stå på kommunal plan for idrett og aktivitet
  • Krav om at fullfinansiering dokumenteres i søknaden
  • Anlegget må ha idrettslige mål og være universelt utformet
  • Krav om rett til bruk av grunn ved tinglyst bruksrett. Ettersom søker forplikter seg til drive anlegg for idrett og aktivitet i 30år, eventuelt 10år for nærmiljøanlegg, er kravet tilsvarende lengde på feste-/leieavtaler. 
  • Klubben må skaffe mellomfinansiering for spillemidler og mva-kompensasjon

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema 
Regler for å få spillemidler finner du her: https://www.regjeringen.no/contentassets/9e09d92e81604770b2115cae9c4847f4/v-0732-b_2022_nett.pdf