Nordreisa formannskap innstilling til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 er i hht Kommuneloven § 44 og 45 lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Rådhuset i tiden 01.12.15 - 15.12.15.

 

Forslaget inneholder også oversikt over endringer i betalingssatser for kommunale tjenester. Eventuelle merknader til forslaget må rettes til Nordreisa kommune innen 15.12.2015.

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan den 16.desember 2015.

Ordføreren