Reguleringsplanen omfatter deler av eiendommen gnr. 67 bnr. 1 på Vikaneset.

Denne lenken viser hvor planområdet er i kommunekart: Kommunkart

Merknader og høringsuttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no,
eller digital innmelding under innen 30. april 2023.

Høringsdokumenter:
Høringsbrev med DRU-sak 28/23
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS)
SOSI-fil