Innspill til planprogrammet:

En god oppvekst, og like muligheter til utdanning, delaktighet og deltagelse i samfunnet, er avhengig av at man ser helheten og sammenhengen i tjenesteområder rettet mot barn og unge. Med dette vil vi oppnå at alle barn og unge skal ha samme utgangspunkt for å lykkes i barne- og voksenlivet. Trivsel, mestring og ferdigheter – godt liv – tilhørighet.

Kommunedelplan for oppvekst konsentrerer seg om sektoren for utdanning og oppvekst sitt ansvarsområde, men omtaler også sammenhenger med andre sektorer, samarbeidspartnere og private- og frivillige aktører. Et forpliktende tverrfaglig samarbeid mellom alle berørte parter til «barns beste», er en viktig suksessfaktor for å oppnå målene i planen. 

 

Høringsfristen er satt til 25. april 2023
Vi ber om at høringsinnspillene til planprogrammet merkes med “Høringssvar planprogram oppvekstplan 2024-2034, sak 23/585”. Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven.

Alle lag, foreninger, virksomheter og privatpersoner som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke: 

  • E-post til: postmottak@nordreisa.kommune.no  
  • Brev til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett
  • Hjemmeside Planportal - Nordreisa kommune
  • eDialog