Saksdokumenter er tilgjengelig på møteportalen og kommunens hjemmeside.

 

Noen av sakene som skal opp til behandling:

  • Orientering fra Levedyktighetsanalyse Sonjatun
  • Orientering om status i forbedringsarbeidet ved sykehjemmene
  • Orientering om dagtilbud for personer med utviklingshemming
  • Status drift helse og omsorg Nordreisa kommune
  • Samarbeidsavtale om desentralisert arytmiutredning