Innbyggerspørsmål

Dersom innbyggere har spørsmål og synspukter i ulike saker, kan det rettes skriftlig spørsmål til ordføreren. Hensikten med dette er å slippe innbyggerne til med spørsmål og synspunkter i ulike saker, og gjennom det forsøke å skape et større engasjement blant folk flest.

Spørretimen er tenkt gjennomført før møtet settes i kommunestyret.

 

Reglement for offentlig spørretid/tematid i kommunestyret:

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen.
 2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.
 3. Alle personer bosatt i Nordreisa kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
 4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.
 5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl 12.00 dagen før møtedagen.
 6. Spørsmålene bør gjelde kommunale forhold.
 7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min.)
 8. Oppstår det tvil om tolkingen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren dette.

 

Spørsmål kan sendes inn til oss på følgende måter:

 

Møtet er åpent for alle

Møtet er åpen for alle, og dersom du ikke har anleding å komme fysisk til Halti kulturscene kan du se og høre sendingen på direktesendte webTV eller på nett-radio

Sakslisten

 

Her er noen av sakene som skal opp til behandling:

 • Nye lokaler til NAV
 • Høring - fartsgrenser i området Storslett og Sørkjosen
 • Kommunedelplan oppvekst
 • Avtale om bruk av Newton-rommet i Nord-Troms
 • Ny organisering av IUA Midt- og Nord-Troms
 • Etablering av Omsorg+ i Nordreisa
 • Revidering av reglement for Nordreisa formannskap
 • Reglement for Driftsutvalget
 • Reglement for Eldrerådet i Nordreisa kommune
 • Reglement for Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune – korrigering
 • Reglement Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune

Interpellasjon og spørsmål

Utenom de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan hver representant av kommunestyret gjøre forespørsel som rettes til ordføreren.

 

Om interpellasjoner

Interpellasjoner må innleveres skriftlig senest kl 10.00, sju dager før møtedag, eller 25 timer etter at spesifisert oversikt over saker med innstilling er sendt ut til medlemmene. Ordføreren kan avvise interpellasjoner om saker som er til behandling i hovedutvalgene eller som er til forberedelse i sekretariatene for kommunestyrets politiske utvalg. Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten selv, ordfører, rådmann, de fagsjefer som saken angår og gruppeførere gis ordet to ganger. For øvrig kan ingen gis ordet mer enn en gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner er begrenset til 5 minutter for første innlegg av interpellanten og den som skal besvare forespørselen. For øvrig er taletiden 2 minutter. Interpellasjonsdebatten må ikke vare mer enn 30 minutter, med mindre kommunestyret vedtar å forlenge den med ytterligere 10 minutter. Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjonen kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta å ta opp til behandling, jfr. Kl. § 11-9, 2. ledd.

 

Om spørsmål

Spørsmål må innleveres skriftlig til ordføreren senest kl 10.00 2 dager før møtet. I tilknytning til spørsmålet er det ikke adgang til ordskifte, men spørsmålsstilleren kan få ordet en gang på to minutter til begrunnelsen til spørsmålet. Spørsmålsstilleren har anledning til å stille et tilleggsspørsmål. 8 Under eventuelt på sakslista til kommunestyret gis representantene anledning til å stille spørsmål også om saker som ikke står på sakslista, jfr. Kl. § 11-2, 3. ledd