Nordreisa kommunes ærespris 2017

Æresprisen tildeles annet hvert år for innsats innenfor kultur, idrett og annen frivillig innsats. Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre innsats, også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist. Prisen ble opprettet i 2003 og dette er åttende gang prisen deles ut.

Prisen består av en pengesum på kr 10 000 og et spesiallaget kunstverk av Johanne Marie Hansen-Krone. Ærespriskomiteen er Oppvekst- og kulturutvalget.

Det kom inn flere gode og velbegrunnede forslag på kandidater til Æresprisen 2017. Komiteen vil understreke at det er foreslått kandidater som har lagt ned stor og langvarig frivillig innsats innafor mange områder i kommunen.

Komiteens beslutning er:

 

Æresprisen 2017 tildeles Aashild Olsen

som får prisen for sin mangeårige innsats og engasjement for Nordreisa bygdedrakt.

Det er cirka 40 år siden kulturstyret nedsatte et utvalg som skulle utarbeide forslag til bygdedrakt for Nordreisa, både kvinne- og mannsdrakt. Utvalget bestod av Ingeborg Langhaug fra Rotsund, Ella Høegh Jørgensen fra Sørkjosen og Aashild. De gjennomførte en prosess med utarbeiding av tre alternative forslag. Deretter fulgte en åpen avstemming blant bygdas folk som resulterte i videre arbeid med et forslag som skulle gjenspeile «de tre stammers møte». Bygdedraktutvalget ble deretter et fast kommunalt utvalg som oppnevnes av kommunestyret for fire år av gangen. Aashild har vært medlem i alle år og leder i snart 20 år.

Kvinnedrakten ble ferdig i 1980, mannsdrakten i 1987 og barnedraktene i 1988. Bygdedraktutvalget med Aashild i spissen jobber kontinuerlig med kurs og opplæring og for at materialene og draktene skal være tilgjengelige. Gjennom kursvirksomheten formidler hun av sin store kunnskap om bunader og om lokale håndverkstradisjoner til både unge og gamle. Hun er en ildsjel, en inspirator og en svært viktig kulturbærer.

Bygdedraktutvalget er et kommunalt utvalg, men den innsatsen Aashild har gjort og gjør, går langt utover dette oppdraget. Svært mye av innsatsen har vært frivillig arbeid – blant annet har hun i en årrekke vært primus motor for flaggborgen i 17. mai-toget på Storslett, og hun sørger for å holde i stand flere kommunale bygdedrakter til representasjon og utleie. Mange utflytta reisaværinger og vi som bor i kommunen er stolte av Nordreisa bygdedrakt. Bygdedraktutvalgets arbeid holder et faglig høyt nivå som også har blitt lagt merke til i bunadfaglige miljø langt utenfor kommunen. Det er ikke minst takket være Aashild sin dyktighet, engasjement og utrettelige innsats.

 

Det er en stor glede å få overrekke Nordreisa kommunes Ærespris 2017 til

Aashild Olsen.

Aashild, Øyvind og Johanne.jpg