Skoleeier tar på alvor de svake resultatene på 5. trinn og innser at de tiltak som hittil er iverksatt ikke har gitt resultater på kort sikt. Samtidig er det gledelig at resultatene på 9. trinn viser en større andel av elever på de høyeste mestringsnivåene.

Skolene har det siste året satt i verk flere tiltak for å bedre resultatene i skolen. Det gjelder blant annet arbeid med felles planverk, felles maler og samarbeid mellom skolene. Skoleeier vil iverksette ytterligere tiltak, både kortsiktige og mer langsiktige, for å kunne gi Nordreisas barn et godt grunnlag fra en god og fremtidsrettet grunnskoleutdanning.

Alle foresatte til barn som har vært gjennom nasjonale prøver vil bli invitert til en individuell utviklingssamtale med skolen vedrørende sitt barn. Det vil også gjennomføres foreldremøter for foresatte på 5. trinn, samt for foreldre til elever i 1.-4. trinn. På disse møtene vil det bli gitt informasjon om tiltak som iverksettes.

Nordreisaskolene har i høst startet opp et arbeid med samkjøring og samarbeid på tvers av skolene på ledernivå og dette vil også i større grad gjelde faglig samarbeid mellom lærerne på tvers av trinn og skoler.

  • Det utarbeides felles maler for praksis i skolen og samarbeidet med hjem - skole og elever skal intensiveres.
  • Det er igangsatt prosess med omorganisering av lederstrukturen for skolene i Nordreisa. Dette er med sikte på å få en helhetlig ledelse av skolene i kommunen.
  • Det vil bli gjennomført en kartlegging på skolene (analysearbeid), samt at foreldrene vil i foreldremøte bli invitert til å gjennomføre foreldreundersøkelsen.
  • Fra mars 2018 vil kommunen få hjelp via Utdanningsdirektoratets veilederkorps til å styrke kvalitetsarbeidet i Nordreisaskolene.  
  • Skoleeier satser betydelig på digitale hjelpemidler i de kommende år for å styrke elevenes digitale ferdigheter.

Rådmannen