Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12 jf. § 12-3 vedtok Miljø-, plan- og utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Sørkjosen med nasjonal plan ID 19422015_001, og legger planforslaget ut til annen gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Miljø, plan og utviklingsutvalget ser at sykkel- og gangvei SGS2 (mellom Nedre Baisit og Sandeng) ikke har optimal plassering og ønsker spesielt synspunkter på dette fra grunneiere i området.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune. Bruk eDialog eller send inn ditt innspill som e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller per brev til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett, innen 14. juni 2019.

Folkemøte

Det blir holdt et åpent folkemøte om planen mandag 20. mai 2019 kl. 18:00 på På Taket Kafé.

Planens formål

Formålet med detaljreguleringen er todelt. Den skal følge opp de endringene av arealformål som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, som å legge til rette for arealer til næringsvirksomhet og nye boligtomter. Planen skal også forbedre trafikksikkerheten i området, spesielt langs E6. Det er derfor gjort flere endringer av avkjørsler og kjøremønstre, og det er lagt til rette for nye gang- og sykkelveier.

Eksisterende boligområder

Planområdet består i dag av en rekke gamle og utdaterte reguleringsplaner. Mange av disse planene ble vedtatt i 1979. Store deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye planbestemmelsene i disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store endringer utover det som er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og trafikksikkerhetstiltak.

Plandokumenter

Plandokumentene kan lastes ned fra listen lengre ned i artikkelen. De er også tilgjengelige i papirversjon på kommunens servicetorg.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

Planforslaget er revidert etter første gangs høring og offentlig ettersyn med bakgrunn i innkomne høringsinnspill for å få til en best mulig løsning for alle parter. For å gjøre det enklere å se hva som er endret etter første gangs høring og offentlig ettersyn så er alle endringer i planbestemmelsene og planbeskrivelsen skrevet inn med rød skrift. Unntaket er planbeskrivelsens kapittel 8.1-8.3 som er nye i sin helhet.

Dersom du har sendt inn et høringsinnspill når planen var på første gangs høring og offentlig ettersyn, så vil du kunne se hvordan kommunen har vurdert ditt innspill, og en kort beskrivelse av hvilke endringer som eventuelt er gjort som følge av det, i planbeskrivelsens kapittel 8.1.

Plankartet er lagt ut på kommunekart.com (fungerer på pc, nettbrett og mobil), som PDF i 3 utgaver, og som nedlastbar SOSI-fil. Vi henstiller offentlige etater til å benytte seg av sistnevnte.

Plankartet er lagt ut i flere varianter for å øke lesbarheten til kartene. Vær oppmerksom på at teksten på alle PDF versjonene er den samme, da det ikke er mulig å fjerne kun deler av teksten (dette gjør at navn på ulike hensynssoner vises på kartet der hensynssonene ikke er synlige, og navn på formålsflater vises på kartet der kun hensynssonene er synlig).