Forskriften skal være en tilleggsforskrift til eksisterende forskrift om snøskuterløyper i Nordreisa kommune og foreslår at fire vann langs eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa kommune helt eller delvis kan åpnes for kjøring ut fra eksisterende snøskuterløype på islagt vann for å raste, jf. bestemmelsene i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

Endringer etter første gangs høring

Etter første gangs høring av forslaget er det gjort endel endringer i utredningen med bakgrunn i alle de innspill som kom inn til første gangs høring. Flere tema er utdypet, blant annet friluftsliv, støy og naturmangfold. Det er lagt til et eget kapittel med en samlet vurdering av konsekvens av forslaget.

Høringsdokumenter

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget i e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller på tlf. 77 58 80 00.

Merknader og høringsfrist

Merknader til forskriften sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 24. februar 2017.