Barnas representant i plansaker 2019-2023 

 

Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker for å synliggjøre deres interesser.

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.»
Kommunestyret står etter plan- og bygningsloven av 2008 friere til å delegere oppgaver og kompetanse som tidligere lå i det faste utvalget for plansaker og barnerepresentant.
Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven
 

Funksjonen som barnerepresentant er hjemlet Plan- og bygningslova si § 3-3:
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine interesser i planleggingen.

Ordninga med barnerepresentant er også en del av den norske tilrettelegginga for å oppfylle forpliktelsene i FN sin barnekonvensjon, som ble ratifisert i 1991.

Kommunestyret peker ut en barnerepresentant i starten av hver valgperiode. Vedkommende skal ha barnefaglig kompetanse.

Barnerepresentanten er politisk uavhengig og ikke plassert under rådmannen eller etatsledere sin instruksjonsmyndighet.

Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor kommunen sitt planutvalg. Barnerepresentanten har rett til å få gjort protokollmerknader, men har ikke mulighet til å klage over vedtak.

Barnerepresentanten skal gis innsiktsmulighet og uttalerett i de deler av planlegginga som blir behandla av det faste utvalget for plansaker, dvs. (i hovedtrekk):
 

  • utbyggingsplaner
  • reguleringsplaner
  • kommuneplanen sin arealdel
  • kommuneplanen (inkludert økonomiplan/årsbudsjett)
  • kommunedelplaner (trafikktrygghet - idrett og friluftsliv)

 

For å sikre deltaking skal barnerepresentanten få tilgang på sakspapirene i god tid før møtene og helst tidlig i oppstartsfasen av en planprosess.

Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga (RPR) og yte til at barn og unge kjenner rettene sine på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter plan- og bygningslova.