Klageadgang

Foreldre/foresatte har rett til å klage.

Klage på enkeltvedtak:
Foreldre/foresatte kan klage på enkeltvedtak som er fattet etter barnehageloven. I vedtaket opplyses det om adgangen til å klage. Barnehagemyndigheten behandler klagen før den eventuelt blir oversendt kommunens klageorgan og/eller fylkesmannen for endelig behandling.

Det kan klages på følgende vedtak:

 • Begrunnelse for ikke innfridd ønske om barnehage 1 og 2 ved hovedopptaket.
  Saksgang: Sektor for oppvekst og kultur – klagenemda
 • Vedtak om moderasjon på foreldrebetaling i barnehage.
  Saksgang: Sektor for oppvekst og kultur – klagenemda
 • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
  Saksgang: Sektor for oppvekst og kultur – Fylkesmannen
 • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp.
  Saksgang: Sektor for oppvekst og kultur – Fylkesmannen

Andre klager:
Foreldre/foresatte kan også klage på andre forhold de reagerer på. I slike tilfeller oppfordres foreldre til å ta kontakt direkte med barnehagen. Foreldre kan også henvende seg direkte til barnehagemyndighet i kommunen.

Dersom saken ikke løses i barnehagen:

 • Klageren tar kontakt med barnehagemyndighet i kommunen.
 • Klageren sender en skriftlig henvendelse til barnehagemyndighet i kommunen.
 • Barnehagemyndighet følger opp klagesaken med ulike typer tiltak.

I Nordreisa kommune utøves barnehagemyndighetsrollen av sektorleder for oppvekst og kultur.

Klage sendes til:

Nordreisa kommune v/sektor for oppvekst og kultur
Postboks 174
9156 Storslett