Nordreisa kommune legger ut forslag til detaljreguleringsplan Sørkjosen, planid. 19422015_001 til begrenset 3. gangs høring. Det er gjort en del mindre endringer i planforslaget som var ute på 2. gangs høring. Endringene er gjort etter høringsuttalelser som ble gitt ved 2. gangs høring.

Siden dette bare er begrenset høring, er planforslaget kun utsendt til grunneiere som er direkte berørt av endringene samt til fylkesmannen og Statens vegvesen.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune. Bruk eDialog eller send inn ditt innspill som e-post ril postmottak@nordreisa.kommune.no eller per brev til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett, innen 15. desember 2019.

Planens formål
Formålet med detaljreguleringen er todelt. Den skal følge opp de endringene av arealformål som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, som å legge til rette for arealer til næringsvirksomhet og nye boligtomter. Planen skal også forbedre trafikksikkerheten i området, spesielt langs E6. Det er derfor gjort flere endringer av avkjørsler og kjøremønstre, og det er lagt til rette for nye gang- og sykkelveier.

Eksisterende boligområder
Planområdet består i dag av en rekke gamle og utdaterte reguleringsplaner. Mange av disse planene ble vedtatt i 1979. Store deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye planbestemmelsene i disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store endringer utover det som er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og trafikksikkerhetstiltak.

Plandokumenter
Plandokumentene kan lastes ned fra listen lengre ned i artikkelen.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

Planforslaget er revidert etter andre gangs høring og offentlig ettersyn med bakgrunn i innkomne høringsinnspill for å få til en best mulig løsning for alle parter. For å gjøre det enklere å se hva som er endret etter første gangs høring og offentlig ettersyn så er alle endringer i planbestemmelsene og planbeskrivelsen skrevet inn med rød skrift. Unntaket er planbeskrivelsens kapitler 2.1.6, 8.1 og 9 som er nye i sin helhet.

Dersom du har sendt inn et høringsinnspill når planen var på andre gangs høring og offentlig ettersyn, så vil du kunne se hvordan kommunen har vurdert ditt innspill, og en kort beskrivelse av hvilke endringer som eventuelt er gjort som følge av det, i planbeskrivelsens kapittel 8.1.

Plankartet er lagt ut på kommunekart.com (fungerer på pc, nettbrett og mobil), som PDF i 3 utgaver, og som nedlastbar SOSI-fil. Vi henstiller offentlige etater til å benytte seg av sistnevnte.

Plankartet er lagt ut i flere varianter for å øke lesbarheten til kartene. Vær oppmerksom på at teksten på alle PDF versjonene er den samme, da det ikke er mulig å fjerne kun deler av teksten (dette gjør at navn på ulike hensynssoner vises på kartet der hensynssonene ikke er synlige, og navn på formålsflater vises på kartet der kun hensynssonene er synlig).