Hjemmeside: Brannvesenet Nord  www.brannnord.no

Her finner dere også informajson og kontaktinformasjon om forebyyging, feieing og tilsyn mm.

Organisering

Nordreisa kommune er dimensjonert etter krav ihht. FOR-2002-06-26-729
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729

Enhetens hovedoppgaver fremgår av LOV-2002-06-14-20
Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-2

Oppgaver

Enhetens hovedoppgaver fremgår av LOV-2002-06-14-20
Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-2