Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - oppføring av ny bolig
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Digital postkasse
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familievernkontor
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forurenset grunn - bygging og graving
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravferd
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - tilskudd

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Pleie i livets sluttfase
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Skolefritidsordning (SFO)
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Spesialundervisning
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Søknad om utslippstillatelse

T
Tannhelsetjeneste
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp