Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak

Forslag til detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5 i Sappen med plan ID 19422015_003 med plankart sist revidert 10.6.2016, samt bestemmelser sist revidert 3.6.2018 og planbeskrivelse sist revidert 3.6.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 med forbehold om at Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- og energidirektorat trekker sine innsigelser til planen slik plandokumentene fremstår til sluttbehandling.

Innsigelser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen i Troms (FMTR) hadde innsigelser til planen knyttet til at planforslaget ikke ivaretok samfunnssikkerhet på en tilfredsstillende måte og manglende avklaring av faren for kvikkleireskred i planområdet. Etter geotekniske undersøkelser innenfor planområdet har plandokumentene blitt revidert, og reviderte dokumenter ble tatt opp til sluttbehandling i Nordreisa kommunestyre. Samtidig som saken var til politisk sluttbehandling ble det sendt en henstilling til NVE og FMTR om å trekke innsigelsene til planforslaget med bakgrunn i den siste revisjonen av plandokumentene.  

Norges vassdrags- og energidirektorat har i brev datert den 28.6.2018 trukket sin innsigelse til planen.

Fylkesmannen i Troms har i brev datert den 9.7.2018 trukket sin innsigelse til planen.

Saksdokumenter

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, samt vedtaksbrev som inkluderer kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig her:

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang

Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen tre uker fra kunngjøring. Klager framsettes, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett ev. postmottak@nordreisa.kommune.no.