Fylkesmannens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2020 - kommunene i Nord-Troms

Vi viser til søknader fra kommunene Kåfjord, Kvænangen, Storfjord og Nordreisa den 14. mai 2020 om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 andre ledd (heretter nasjonal forskrift § 9). Kommunene Skjervøy og Lyngen har ikke søkt om forlenget åpning av snøskuterløyper

Fylkesmannens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper
Med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 andre ledd har Fylkesmannen i Troms og Finnmark fattet følgende vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Storfjord (NB! vær oppmerksomme på sted forlenget fra/til):

Kommune
Løype nr.
Forlenget åpning fra/til
Åpen t.o.m. dato
 
Kvænangen
 
7
Fra Alteidet til Alta kommunegrense, via løype 2 i Alta kommune,  tilbake i Kvænangen kommune til Polvannet/Bollojávri. (Nb! Løype 2 i Alta er gitt forlenget åpning t.o.m. 17. mai.)
 
17. mai
Kvænangen
9
Fra Storeng til løype 7 ved Alteidet
17. mai
Nordreisa
1
Fra løypestart Gahperus til vannene Geatkkutjávrit og
Geatkkutluoppal
17. mai
Nordreisa
5
Fra Sappen til løype 1 fra Gahperus
17. mai
Nordreisa
6
Fra Rotsundelv til Gievdnejávri samt avstikker til
Sikkajávri
 
17. mai
 
Storfjord
 
Parasløypa
Fra Rognli gård øverst i Signaldalen via Vuolit Golddaluoppal og videre ca. 500m til vann 494,9 m.o.h.
 
17. mai

Følgende omsøkte løyper har ikke blitt innvilget forlenget åpning etter 4. mai:
Kvænangen kommune
Løype 3: av hensyn til reindriften
Løype 4: av hensyn til reindriften
Løype 6: av hensyn til reindriften

Kåfjord kommune
Løype 5: av hensyn til reindriften
Løype 3b: av hensyn til reindriften

Nordreisa kommune
Løype 2: av [delt] hensyn til reindriften [og naturmangfoldet]
Løype 3: av hensyn til reindriften
Løype 4: av hensyn til reindriften [naturmangfoldet]

Storfjord kommune
Kittalsløypa: av hensyn til reindriften

Vilkår for vedtaket:
Kommunen plikter å oppfylle følgende vilkår:

  • Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette.
  • Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom forholdene endrer seg slik at traseene ikke lenger er farbare, eller dersom det er fare for at kjøring vil skje delvis på barmark. Dette gjelder særlig ved løyper med startpunkt i lavlandet. Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom det er bærende snølag i hele løypestrekningen.
  • Kommunen skal så raskt som mulig stenge dersom økt skredfare oppstår eller det blir usikker is på vann og vassdrag. Skredfaren kan endres fra dag til dag. Kommunen plikter å følge med på varsom.no og vurdere skredsituasjonen kontinuerlig. Kommunen plikter å overvåke istykkelse på vann og vassdrag hvor det går løyper.
  • Kommunen skal planlegge for, og påse at løypestikker samles inn umiddelbart ved stenging for å unngå forsøpling. Innsamling av stikker skal gjøres før løypene stenger. Unntaket er der kommunen har søkt om dispensasjon for inntaking av stikker etter løypestenging. Dette gjelder spesielt løypestikker av plast, som er en kilde til forsøpling i tilknytning til løyper flere steder i fylket.
  • Kommunen plikter å etterse at løypene ikke kommer i konflikt med formålet bak motorferdselforbudet 5. mai – 30. juni jf. nasjonal forskrift § 9. I vurderingen av om så er tilfellet, skal føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven §9 legges til grunn. Løyper som antas å komme i konflikt med disse interessene skal uten ugrunnet opphold stenges, løypestikkene skal tas inn, og stengingen skal bekjentgjøres for allmennheten.

KLIKK HER OG LES RESTEN AV VEDTAKET