Det blir færre melkebruk i Troms og Finnmark, men hvert enkelt gårdsbruk blir større. Samtidig er det flere bønder som satser på produksjon av sauekjøtt. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på verdiskapning i landbruket i Nord-Norge.

NIBIO har laget en rapport om verdiskapning og sysselsetting fra landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Rapporten er grundig og tar for seg fakta og statistikk for jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer. Samlet verdiskaping (bruttoprodukt) fra landbruksbasert primærnæring utgjør 525 millioner kroner for Troms. Det er 1 013 sysselsatte i primærleddet i landbruket i Troms. Tar vi med de som jobber i næringer som er direkte avhengig av produksjon fra landbruket, for eksempel TINE og Nortura, gir det grunnlag for til sammen 2 340 sysselsatte.

Klilkk her for tall for din kommune

Statestikk oversikt 2018 fra NIBIO.jpg