Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at statsaksjeselskapet Nye Veier AS har igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark fylke. Planarbeidet berører både Nordreisa og Kvænangen kommuner. Det vurderes at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredninger, og i den forbindelse sendes forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Planforslaget vil utarbeides i samspill med entreprenør og planfaglig rådgiver Rambøll Norge AS.

Bakgrunn
I 2016 vedtok Nordreisa og Kvænangen kommuner til sammen tre reguleringsplaner for utbedret vei over Kvænangsfjellet. Planene ble fremmet av Statens vegvesen. I juni 2019 tilførte Samferdsels-departementet strekningen til Nye Veier AS. For å kunne realisere vegprosjektet innenfor gitte rammer, har det vært behov for å gjøre visse optimaliseringer i de tidligere vedtatte planene. Disse endringene er av en slik karakter at det kreves utarbeidet ny reguleringsplan. Det er redegjort nærmere for prosjektets bakgrunn, innhold, planprosess, utredningsbehov, framdrift mm. i planprogrammet som er å finne på Nye Veiers hjemmeside. Se nettadresse under. Planområdet er vist med sort, stiplet linje i kartutsnittet. Strekninger hvor det planlegges nye tiltak er vist med røde linjer.

Tilgang til varslingsdokumenter og frist for innspill
Varslingsdokumenter og forslag til planprogram finnes under. De som har innspill til varsel om planoppstart, og/eller til planprogrammet, bes sende disse til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post til siri.hegre@nyeveier.no innen fredag 17.07.2020.

Spørsmål
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Nye Veier v/Planleggingsleder Jan Olav Sivertsen, Mobil: 91546871/e-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no, eller til Prosjektleder Steinar Rask, Mobil: 47616808/e-post: steinar.rask@nyeveier.no

Dokumenter
Forslag til planprogram
Referat fra planoppstartsmøte med Kvænangen og Nordreisa kommuner
Planinitiativ innsendt til kommunene
Varslingsbrev