Hvor er planen tilgjengelig?
Planen er tilgjengelig på kommunehuset på Storslett og på Storslett trafikkstasjon og kan også lastes ned fra denne nettsida. Ta kontakt dersom dere vil ha tilsendt et eksemplar av planen.

Åpent møte 11. april
Statens vegvesen arrangerer et åpent møte på Halti kulturscene på Storslett 11. april 2019 kl. 18 for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål. Dette blir også annonsert senere.

Vi ber om merknader til planen
Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 5. mai 2019. Send merknadene skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller på e-post til
firmapost-nord@vegvesen.no, og merkes med sak 17/8328. Dere finner mer informasjon om den formelle planprosessen i planbeskrivelsen til reguleringsplanen.

Kort om planen
Dagens E6-bru over Reisaelva har betydelig behov for vedlikehold. Brua har begrenset fremkommelighet på grunn av redusert bæreevne og det er ei smal bru. Detaljregulering av Storslett bru skal gi grunnlag for å prosjektere ny bru og sette av tilstrekkelig areal for midlertidig anlegg- og riggområde for å bygge ny bru og for midlertidig bru og veg i anleggsperioden.

Arealbehovet for anlegg- og riggområde medfører at bolighus på eiendommen 43/32 må innløses, området skal i fremtiden benyttes til kommunale parkeringsplasser. I tillegg må mindre bygg på eiendommen 43/58 innløses.

Kryss med E6/Leonh. Isaksens veg blir stengt fordi nytt rekkverk må forlenges. I dag er det kun tillatt med avkjøring fra E6. Det planlegges for at atkomst til og fra Leonh. Isaksens veg blir via fv. 865 Høgeggvegen.

Kryss med Strandvegen må forskyves for å unngå at det høye brurekkverket ikke kommer i siktsonen til krysset.

Flere alternative brutyper er vurdert. Brutype som er valgt er nettverksbuebru og bjelkebru, det er det alternativet som er mest likt dagens brutyper.

Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt med oss
Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte Tone Hugstmyr, på telefon 901 77 312 eller e-post tone.hugstmyr@vegesen.no, eller Hanne Lunde Vangen på telefon 476 50 332 eller e-post hanne.vangen@vegvesen.no.

Dokumenter:
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse

Vedlegg:
Illustrasjonshefte - tekniske tegninger
Notat brualternativer
ROS-analyse
Støyrapport
Naturmangfold
Geoteknisk prosjekteringsrapport
Hydraulisk analyse

Lenke til Statens vegvesen sin side