Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Høgegga barnehage med nasjonal plan ID 19422018_001, og legger planforslaget ut til første gangs høring og offentlig ettersyn i 9 uker.

Planens formål
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for en barnehage med inntil seks avdelinger med tilhørende infrastruktur.

Varsel
Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkte.

Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Merknader til planen
Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 9. august 2019.
Merknader sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 9. august 2019.

Dokumenter: