Hvor er planen tilgjengelig?
Planen er tilgjengelig på kommunehuset på Storslett og kan også lastes ned fra denne nettsida. Ta kontakt dersom dere vil ha tilsendt et eksemplar av planen.

Kort om planen
Den private detaljeringsplanen, utarbeidet av KONZEPT arkitektur bygg og plan, skal legge til rette for utbygging av et boligfelt for 9 frittliggende boligtomter og naustområde med småbåthavn for 12 naustplasser, på eiendommen Gnr 71 Bnr 6, østlig side av Rotsund. Arealet er ikke tidligere regulert, og er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNFR-område (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) i kommuneplanens arealdel. Planforslaget ble enstemmig vedtatt torsdag 23. mai 2019 av i Miljø-, plan- og utviklingsutvalget i Nordreisa kommune.

Varsel
Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av planforslaget tilskrives direkete.

Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Merknader til planen
Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 9. august 2019. Merknader sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 9. august 2019.

Dokumenter: