Kommunen søkte om at det ble gitt skadefellingstillatelse på tre jerver i området Straumfjord, Rungadalen og Røyeldalen, og begrunnet søknaden med store tap av sau og lam til jerv over flere år innenfor det aktuelle området. Det vises også til at det ikke er felt jerv i Nord-Troms under lisensjakta 2004/2005. Dersom skadefelling ikke skulle lykkes mente kommunen det bør gjøres et hiuttak i området.
 
Vedtak:

Følgende vilkår er knyttet til iverksettelse av fellingstillatelsen:

1.      Fellingsområdet er området fra Moskodalen til Oksfjordvatnet i Nordreisa kommune. Den sørlig grensen går fra Moskodalen-Rieppesgaisa-Lulle Albmevarri frem til kommunegrensen til Kvænangen kommune. I øst avgrenses området av kommunegrensen Nordreisa-Kvænangen nordover til Geitfjelltind. Videre trekkes grensen i en rett linje til Vaddas gruver, deretter følger grensen veien fra gruven til Oksfjordvatnet. I nord avgrenses området av E6 og i vest avgrenses området av rv. 865 og E6.

2.      Direktoratet for naturforvaltning v/Statens Naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Fellingsforsøket gjennomføres i tråd med fastsatt instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt.

3.      Tillatelsen gjelder i tidsrommet 8. mars 2005 – 18. mars 2005.

Direktoratet for naturforvaltning v/artsforvaltningsavdelingen kan til enhver tid trekke tilbake fellingstillatelsen.