– Fylkesrådet er glad for å kunne tilføre alle kommuner i fylket minimum 1,7 millioner kroner til kommunale næringsfond, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Næringslivet i alle kommunene har store utfordringer i Korona-situasjonen. De største kommunene, og også de øvrige viktigste reiselivskommunene, får en ytterligere tildeling, slik at de i sum får:

Tromsø: 3,35 mill. kr

Harstad, Senja, Alta, Hammerfest og Sør-Varanger: 2,65 mill. kr hver.

Lyngen og Nordkapp: 2,35 mill. kr hver

Fylkesrådets erfaring er at kommunale næringsfond har en avgjørende rolle for å sikre næringsutvikling i hele regionen i en ordinær situasjon, og vi har stor tro på at de også vil kunne gi en svært god effekt i krisesituasjonen vi er inne i. Lokal kunnskap om næringslivet er viktig for å komme oss igjennom kriseperioden, fremhever fylkesråd Eriksen.

– Det er flere bransjer som har utfordringer i dagen situasjon. Fra departementet er reiselivet og tilstøtende næringer spesielt fremhevet. I Nord-Norge har vi en stor andel utenlandske gjester som nå uteblir og ikke i tilstrekkelig grad kan erstattes av det innenlandske markedet. Vi har derfor valgt å gi en viss prioritering til noen kommuner med særskilte utfordringer. Det høye grunnbeløpet på 1,7 millioner kroner, tar høyde for at de fleste kommuner har reiselivsaktivitet som er berørt og som er viktig å ivareta, sier Karin Eriksen (Sp).

Kommunene kan nytte midlene til direkte støtte til bedrifter, tiltak for å fremme bedriftssamarbeid, etablerertjeneste, etableringstilskudd og tilretteleggende næringsutvikling.

Fylkesrådet har i sin tildeling anbefalt kommunene å samarbeide om tiltak, både med hverandre og med Innovasjon Norge og fylkets næringshager og inkubatorer.

 

Bakgrunn

Regjeringen bevilget 600 millioner kroner til påfyll på de kommunale næringsfondene. Midlene er bevilget over samme post som finansieringen av Innovasjon Norge og SIVA, kap. 553 post 61, som er innrettet for tilskudd direkte til bedrifter. Regjeringen har klare forventninger til at midlene skal tilgjengelig gjøres raskt for næringslivet.

Regjeringens utmåling av næringsfondene tok utgangspunkt i distrikts indeksen som ga Troms og Finnmark fylkeskommune kr. 74,4 millioner kroner til fordeling mellom kommunene. Det har vært opp til fylkeskommunene å fordele midler til kommunene basert på fylkeskommunens kjennskap til næringslivets utfordring. Fylkeskommunene fikk en frist på 14 dager på å tildele midlene til kommunene fra oppdragsbrevet ble mottatt 23. juni. Alle 39 tilsagnsbrev til kommunene i Troms og Finnmark skal være sendt ut innen 7. juli.

Til grunn for vurderingene gjort i Troms og Finnmark fylkeskommune ligger det at alle kommuner er berørt. Noen konsekvenser ved krisen er akutt, mens flere trolig vil vise seg etter hvert. Herunder varsles det om utfordringer innen bygg og anleggssektoren. I tillegg er landsdelen generelt avhengig av å rekruttere utenlandsk arbeidskraft på deler av arbeidsstyrken. Fylkesrådet har differensiert tildelingen noe, men med et høyt grunnbeløp til alle. Vi har gitt et gradert påslag på de største kommunene som har flest bedrifter, komplekse næringsstrukturer og som har størst utslag slår på permitteringsstatistikken til NAV. Disse kommunene har også normalt en høyere andel bedrifter innenfor de kreative næringene, som er sterkt berørt av krisen. Til sist er departementets fokus på reiselivsnæringen viktig også i Troms og Finnmark. Dette er ivaretatt med et ekstra påslag mot kommunene som anses å ha særlige utfordringer gjennom et høyt antall permitterte eller et tungt innslag av internasjonale gjester spesielt.

Se hele saksframlegget her

Fordeling kommunalt nærignsfond Troms og Finnmark 2020 fra ekstraordinær bevilgning KMD
Kommune Tildeling
Tromsø 3 350 000
Harstad 2 850 000
Alta 2 850 000
Vardø 1 700 000
Vadsø 1 700 000
Hammerfest 2 650 000
Kvæfjord 1 700 000
Tjeldsund 1 700 000
Ibestad 1 700 000
Gratangen 1 700 000
Loabák - Lavangen 1 700 000
Bardu 1 700 000
Salangen 1 700 000
Målselv 1 700 000
Sørreisa 1 700 000
Dyrøy 1 700 000
Senja 2 650 000
Balsfjord 1 700 000
Karlsøy 1 700 000
Lyngen 2 350 000
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 1 700 000
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 1 700 000
Skjervøy 1 700 000
Nordreisa 1 700 000
Kvænangen 1 700 000
Guovdageaidnu - Kautokeino 1 700 000
Loppa 1 700 000
Hasvik 1 700 000
Måsøy 1 700 000
Nordkapp 2 350 000
Porsanger - Porsángu - Porsanki 1 700 000
Kárásjohka - Karasjok 1 700 000
Lebesby 1 700 000
Gamvik 1 700 000
Berlevåg 1 700 000
Deatnu-Tana 1 700 000
Unjárga-Nesseby 1 700 000
Båtsfjord 1 700 000
Sør-Varanger 2 650 000
SUM 74 400 000