Til bedrifter og etablerere i Nordreisa. 

  Ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond 

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har via Fylkeskommunene tildelt ekstraordinært påfyll til kommunale næringsfond som en følge av Covid 19-utbruddet. Nordreisa kommune har derfor fått tildelt kr. 1.700.000,- ekstra til kommunalt næringsfond for 2020. 

Midlene er ikke en kontantstøtteordning, men skal prioritere tiltak for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.  

 

Midlene skal gå til bedrifter som er rammet som følge av Covid-19 situasjonen, og skal legge til rette for økt næringsaktivitet. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører, men spesielt er midlene tiltenkt reiselivssektoren.  

 

For øvrig skal tildeling skje etter ordinære tildelingskriterier for næringsfondet samt reglene for offentlig støtte. Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte innenfor EØS regelverket, med inntil 200.000 euro, til samme foretak over en treårsperiode. 

 

Både KMD og Troms og Finnmark fylkeskommune har forventninger om at midlene «settes i arbeid» så fort som mulig.  

 

Prosjekter/tiltak trenger ikke å være avsluttet i 2021, men Nordreisa kommune må rapportere innen 1. februar 2021 om hvordan midlene er brukt/fordelt. 

 

Det søkes  via www.regionalforvaltning.no  (Nordreisa kommune) og med søknadsfrist innen 15. oktober 2020. 

 

Nedenunder følger forskriften med mer detaljerte tildelingskriterier: 

 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet  

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling.  

§ 1 Formål  

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.  

 

§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til  

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.  

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.  

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på  

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial  

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang  

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.  

§ 3 Tilskuddets størrelse  

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.  

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  

§ 4 Utbetaling av tilskuddene  

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.  

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og tredje ledd gjelder i tillegg.  

§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde  

Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene gjelder:  

a. § 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene  

b. § 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k  

c. § 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven  

d. § 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering  

e. § 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling  

f. § 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering  

g. § 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene  

h. § 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene  

i. § 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere   

§ 6 Vurdering av måloppnåelsen  

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra  

a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser  

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet  

§ 7 Delegering av forvalteransvar  

Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal kontraktsfestes.  

Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.  

Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og eller feil bruk av midlene av forvalter.  

§ 8 Dispensasjon  

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.  

§ 9 Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.