Eldrerådet møter på rådhuset kl 10:00 og har følgende saksliste:

Utv.saksnr
Sakstittel
PS 1/18
Referatsaker
RS 1/18
Varsel om oppstart for detaljregulering for Hansvoll Gnr 1942/12/5 og 12/6
RS 2/18
Årsmelding for 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Troms

Orienteringer

Frivillighetssentralen v/Birger Solbakken orienterer om:

  • arbeidet med Plan for frivillighet, samt orientere hvordan frivillighetssentralen er organisert, samt hvilke arbeidsoppgaver de utfører.

  • Avklaring rundt arrangeringen av Eldredagen 2018

  • Forslag til kommunestyret vedrørende leiekostnader for lag og foreninger i kommunen

Sakspapirer og mer informasjon om eldrerådet - klikk HER