Kunsten er utarbeidet av Geir S. Hjetland fra elvekunst medium ( 55957)Balestrand, for øvrig samme kunstner som i disse dager jobber med ”Stakebåtportalene” som skal settes opp i høst ved Rovdas og i Sørkjosen.

Elveparken er ett av to ferdige prosjekter som kommer som resultat av Stedsutviklingsarbeidet i Nordreisa. Elveparken er et kombinert frilufts-, park- og kulturanlegg. Hoveddelen av anlegget sto ferdig våren / sommeren 2007 og ble åpnet i forbindelse med Baaskifestivalen i 2007, men er altså nå komplett. Anlegget består av en ca 800 meter lang elvesti med undergang ved E6, område med badstu og båthus, tilknytning til Storslett skole og vadesteiner over til Øya ved E6. Badstua er til offentlig utlån og har vært i bruk i snitt to ganger pr uke.

Elveparkprosjektet har kostet om lag 1,8 mill kroner. Av dette har kommunen investert kr 600 000,-. Resterende 2/3 har blitt gitt i støtte av NVE, Troms Fylkeskommune. Husbanken, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen. Halti Nasjonalparksenter har bistått kommunen i arbeidet med elveparken og skal ha sin del av æren for resultatet. Det er også nasjonalparksenteret som er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget i 2008. Ordningen vil bli evaluert i løpet av høsten 2008 og evt videreført fra 2009.

Neste prosjekt i Stedsutviklingsarbeidet som står for tur er havneområdet i Sørkjosen. Her planlegges en havnepromenade og opprustet havnefront. Vi er nå inne i en fase med detaljplanlegging og finansieringsordning for dette.

Nordreisa kommune har status som nasjonalparkkommune og Storslett som nasjonalparklandsby. Ett av kriteriene for utvelgelsen av Storslett er nettopp arbeidet med stedsutvikling. Videre prosjekter og arbeider vil derfor settes i sammenheng med denne statusen. Nordreisa nasjonalparkkommune tar aktivt tak i kommunens gode opplevelsesressurser og legger til rette for friluftsliv, og knytter sammen natur og kulturtradisjon gjennom dette.

Nordreisa kommune ønsker alle innbyggere og besøkende til kommunen god tur i Elveparken!

Kontakt i saken:
Arealplanlegger Rune Benonisen, tlf 77 77 07 68 eller mob 90 66 07 09