På bilde: Utdanningsforbundet Ola Dyrstad, rådmann Anne-Marie Gaino, service- og personalsjef Christin Andersen, ordfører Øyvind Evanger og fagforbundet Beate Severinsen

Sykefraværet ble 7,94% i 2016. Et gledelig resultat!   

Nordreisa kommune nådde for første gang måltallet om 92% arbeidsnær som ble fastsatt da kommunen ble IA bedrift i 2003. Sykefraværet i 2016 utgjorde 7,94% det laveste nivået i hele IA-avtalens periode i kommunen.

Dette er et tall vi alle kan glede oss over og en stor takk skal rettes til alle ansatte for innsatsen i 2016, sider rådmann Anne-Marie Gaino.

Sammenlignet med 2015, har kommunen 2107 færre tapte dagsverk, noe som tilsvarer 9 årsverk, som bl.a gir redusert inntak av vikarer. De færre tapte dagsverk tilsvarer 5.5 mill kroner i reduserte kostnader i forhold til 2015 og gir også en stor gevinst på bedre kvalitet på tjenester siden flere faste ansatte er på jobb.

Resultatet er ingen selvfølge. Nordreisa kommune skal derfor jobbe videre med, at hver ansatt – hver dag – skal merke at vedkommende er viktig for virksomheten og at resultater skapes i fellesskap. Fokuset på viktigheten av den enkeltes nærvær på arbeidsplassen er viktig og lavt sykefravær indikerer trivsel, ansvarsfølelse og samhørighet og ikke minst stolthet over egen arbeidsplass.

Å forebygge sykefravær er et felles ansvar for arbeidsgiver og arbeidstaker. I samarbeid har vi de beste forutsetninger til å legge til rette for høyere arbeidsnærvær.

Nordreisa kommune vil takke den enkelte ansatte, den enkelte leder, tillitsvalgte, og NAV Arbeidslivssenter for den store jobben som er gjort og som vi skal fortsette med.  

Ledelse skal fortsatt ha fokus på arbeidsnærvær og rådmann anbefaler å videreføre og stabilisere måltall satt i økonomiplan 92% arbeidsnærvær i 2017.