Møte er åpent for alle - du kan også følge med møtet LIVE på vår web-tv 
 
                                        Saksliste
 
Utv.saksnr
Sakstittel
U.Off
Arkivsaksnr
FO 21/20
Innbyggerspørsmål - Framtidig bruk av nåværende trase for E6 Storslett sentrum
 
2020/1010
FO 22/20
Offentlig spørretime kommunestyremøte 24. september 2020
 
2020/524
FO 23/20
Interpellasjon - havbruk
 
2020/939
FO 24/20
Interpellasjon til kommunestyremøte - parsellhager
 
2020/943
FO 25/20
Interpellasjon - verdensdagen for selvmordsforebygging
 
2020/940
FO 26/20
Interpellasjon - Nord-Troms må bidra til et anstendig og trygt arbeidsliv
 
2020/991
FO 27/20
Spørsmål til kommunestyremøte 24.09.20 - vedlikehold av veier
 
2020/1000
FO 28/20
Spørsmål til kommunestyre 24.09.2020 -
 arbeidet med den nye kommuneplanens areal- og samfunnsdel
 
2020/997
FO 29/20
Spørsmål Nordreisa kommunestyre 24.9.20 - Skolestruktur Storslett sentrum
 
 
2019/900
PS 99/20
Referatsak
 
 
RS 101/20
Svar på forespørsel om bosetting flyktninger fra flyktningeleiren Moria
 
2019/1234
RS 102/20
Brev IMDI - anmodning flyktninger fra Moria
 
2019/1234
RS 103/20
Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien
 
2019/1234
RS 104/20
Generalforsamling i Halti nasjonalparksenter AS 17.06.20
 
2015/896
RS 105/20
Protokoll fra møte i regionrådet 23.06.20
 
2019/1270
RS 106/20
Protokoll fra møte i BUK 5. juni 2020
 
2020/604
RS 107/20
Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20
 
2020/83
RS 108/20
Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20
 
2020/83
RS 109/20
Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20
 
2020/83
RS 110/20
Referat fra årsmøtet i representantskapet Arkiv Troms
 
2015/1422
RS 111/20
Referat styremøte Nordreisa Bygdedraktutvalg
 
2018/1106
RS 112/20
Svar på brev om støtte til opprop
 
2020/536
RS 113/20
Svar på søknad om tilskuddsmidler 2020 til etablering av kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud - Tilsagn
 
2015/1421
RS 114/20
Søknaden fra Nordreisa kommune om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker er innvilget
 
2015/1294
RS 115/20
TV-aksjonen NRK 2020 - En annerledes TV-aksjon
 
2020/885
RS 116/20
Innspill til kunnskapsgrunnlag - regional planstrategi ref 20/07588 - fra Nord-Troms Regionråd
 
2019/1270
RS 117/20
Rapport om utvikling i økonomiske nøkkeltall i Troms og Finnmark i 2019
 
2019/1394
RS 118/20
Revisjon av konsesjonsvilkår av Kvænangsvassdraget - vedtatt ved kgl.res. 4. september 2020
 
 
 
2015/1186
PS 100/20
Nord-Troms strategier2020-2023
 
2019/1270
PS 101/20
Kvartalsrapport 2.kvartal 2020
 
2020/337
PS 102/20
Kommunebarometeret 2020 - Nordreisa kommune
 
2018/1164
PS 103/20
Sonjatun -flerfaglig teknisk tilstandsrapport med kostnadsestimat
 
2020/912
PS 104/20
Endring av fergetilbudet i Troms
 
2020/960
PS 105/20
Dårlig mobildekning i enkelte områder av Nordreisa kommune
 
2018/1459
PS 106/20
Uttalelse fra Midt-Tromsrådet om igangsatte prosesser av Politimesteren i Troms uten involvering av kommunene
 
2020/111
PS 107/20
Klage på saksbehandlingsfeil - Nordreisa kommunestyre i sak 41/20 detaljreguleringsplan Sørkjosen, planid 54282015_001
 
2015/2351
PS 108/20
Kommunens plan for inkluderende barnehage - og skolemiljø IBS
 
2015/724
PS 109/20
Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter
 
2019/1043
PS 110/20
Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Nordreisa kommune
 
2020/865
PS 111/20
Revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol - Nordreisa kommune
 
2020/586
PS 112/20
Retningslinjer for startlån
 
2020/85
PS 113/20
Forslag om endringer i reglementet for Næringsutvalget i Nordreisa kommune
 
2020/565
PS 114/20
Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag
 
2020/717
PS 115/20
Suppleringsvalg - valg av meddommer til tingrett 2021-2024
 
2019/1459
PS 116/20
Søknad om permisjon fra alle politiske verv Ragnhild Sellevoll Dyrstad
 
2020/852
PS 117/20
Søknad om fritak fra verv i Nordreisa eldreråd - Knut M. Pedersen
 
2019/1088
PS 118/20
Søknad fra Norlandia Eiendom om midlertidig/permanent endring av bruken av Storslett hotell
 
2020/855
PS 119/20
Søknad fra Luggeføre bar AS om skjenkebevilling
 
2020/730
PS 120/20
Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling
 
2015/2596
Orienteringer
  • Nord-Troms regionråd v/Styreleder Ørjan Albrigtsen og daglig leder Berit Fjellberg orienterer om Nord-Troms strategier 2020-2023
  • Orientering om planene for bruk av Storslett hotell
    • fra Mestringshusene Olaf Olsvik og Olav Valeur
    • fra Hero Ketil Blinge
    • fra Norlandia Utvikling AS Hilde Hammervold