Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i dag (30. april 2021) vedtatt forlenget åpningstid til og med 10. mai 2021 for følgende snøskuterløyper/strekninger i Nordreisa kommune:

Løype nr.

Forlenget åpnet fra/til

Åpen t.o.m. dato

7

Fra Rotsundelv (Løypestart ved skytebanen) til Sikkajávri og videre til Pilteri og Gievdnejávri

10.mai

3

Fra Røyelen til Ragasjávri

10.mai

Kommunen plikter å oppfylle følgende vilkår:

  • Kommunen skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette.
  • Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom det er bærende snølag i hele løypestrekningen.
  • Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom forholdene endrer seg slik at traseene ikke lenger er farbare eller dersom det er fare for at kjøring vil skje delvis på barmark. Dette gjelder særlig ved løyper med startpunkt i lavlandet.
  • Kommunen skal så raskt som mulig stenge dersom økt skredfare oppstår eller det blir usikker is på vann og vassdrag. Skredfaren kan endres fra dag til dag. Kommunen plikter å følge med på varsom.no og vurdere skredsituasjonen kontinuerlig. Kommunen plikter å overvåke istykkelse på vann og vassdrag hvor det går løyper.
  • Kommunen skal planlegge for, og påse at, løypestikker samles inn i den tiden løypene er åpne, enten innen 4. mai eller dato gitt i dette vedtak. Stikkene skal tas inn umiddelbart ved stenging for å unngå forsøpling. Dette gjelder spesielt løypestikker av plast, som er en kilde til forsøpling i tilknytning til løyper flere steder i fylket. Dersom løyper går i kalvingsområder for rein, skal kommunen ha en dialog med berørte reinbeitedistrikt om inntaking av stikker. 

Dersom det oppstår situasjoner som gjør at vilkårene Statsforvalteren har satt ikke lengre oppfylles, vil løypen(e) det gjelder stenges med umiddelbar virkning. 

Klikk her og les brev fra statsforvalterens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i Finnmark og Nord-Troms