Formannskapet har i dag 02.04.2020 vedtatt flere punkter i sak om koronapandemien - under status og tiltak - en av punktene som er vedtatt er 50 % reduksjon av vann- og avløpsavgiftene på 2. termin 2020 (3 måneder) til privatpersoner og bedrifter

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.04.2020

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:

 • Formannskapet ønsker at tilsvarende kontaktmøter avholdes annenhver uke. Vi ønsker videre at fagforeninger fra privat sektor blir invitert til å delta.
 • Vi ber kommunedirektøren utrede hvordan lettelser i kommunale avgifter og eiendomsskatt kan brukes som en del av en gjeldsordning for private
 • Vi ber kommunedirektøren halvere vann- og avløpsavgifter i kommende termin for husholdninger og bedrifter
 • Det må utredes til neste møte om kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt bør gis ytterligere lette i. Dette må ses i sammenheng med andre virkemidler for krisehandtering fra stat og fylke
 • Vi ber kommunedirektøren koordinere digital besøkstjeneste/sosiale arrangement, som særlig innrettes mot eldre, enslige og barn/unge
 • Vi ber NAV finne andre ordninger enn salg av egen bolig ved tildeling av sosialhjelp/andre typer støtte
 • Vi ber kommunen se på hvordan kulturskolen og «ledige» kommunalt ansatte kan brukes til å aktivisere barn og unge

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 • Formannskapet ønsker at tilsvarende kontaktmøter avholdes annenhver uke
 • Vi ønsker videre at fagforeninger fra privat sektor blir invitert til å delta
 • Vi ber kommunedirektøren utrede hvordan lettelser i kommunale avgifter og eiendomsskatt kan brukes som en del av en gjeldsordning for private
 • Vi ber kommunedirektøren halvere vann- og avløpsavgifter i kommende termin for husholdninger og bedrifter
 • Det må utredes til neste møte om kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt bør gis ytterligere lette i. Dette må ses i sammenheng med andre virkemidler for krisehandtering fra stat og fylke
 • Vi ber kommunedirektøren koordinere digital besøkstjeneste/sosiale arrangement, som særlig innrettes mot eldre, enslige og barn/unge
 • Vi ber NAV finne andre ordninger enn salg av egen bolig ved tildeling av sosialhjelp/andre typer støtte
 • Vi ber kommunen se på hvordan kulturskolen og «ledige» kommunalt ansatte kan brukes til å aktivisere barn og unge