Særutskrift - Koronatiltak - lokale restruksjoner: 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 07.05.2020

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet opphever lokalt vedtak om å forby sammenkomster.

Kommunen forholder fra i dag til sentrale regler og tilrådninger.

--- slutt på saksprotokoll ---

 

Kommunedirektørens innstilling

Formannskapet opphever lokalt vedtak om å forby sammenkomster.

Kommunen forholder fra i dag til sentrale regler og tilrådninger.

--- slutt på innstilling ---

 

Saksopplysninger

Sak om videreføring av kommunale smittevernvedtak. Saken er skrevet etter møte mellom Kommunedirektør, kommuneoverlege og sektorleder 06.05.2020.

Etter drøfting i formannskapet vil de endelige vedtakene skrives ut.

Vedtak fra 30.04.2020.

Vedtak om å forby sammenkomster

Tiltaket videreføres fra og med 2.mai 2020 til 31.mai 2020. Ny beslutning om eventuelt videreføring tas 28.mai 2020.

Dette begrunnes i en fortsatt ekstra fare for smitteutbrudd når store grupper samles.

 

Vurdering

Staten kom med nye retningslinjer på ettermiddagen den 30.04.2020. Der ble det åpnet for grupper inntil 50 personer, hvis endel forutsetninger blir oppfylt.

Kommunens vedtak fra 30.04.2020 følger i hovedsak intensjonene i de siste statlige retningslinjene, med unntak av antallet på 50 personer.

Etter drøfting er en kommet fram til at det ikke lenger er behov for lokale regler i forhold til sammenkomster. De statlige reglene er klare og dekker de lokale behovene.

Med dette vedtaket følger kommunen nasjonale regler med unntak av lokale regler om åpning av kommunehuset og Halti. Dette er likevel i tråd med nasjonale anbefalinger om fortsatt bruk av hjemmekontor.