Nordreisa formannskap er positiv til innføring av høyere skattelegging for havbruksnæringa, men mener det er nødvendig å justere innretningen i forslaget. Det er viktig å sikre et skattesystem som ivaretar mangfold og privat lokalt eierskap, samt sikrer langsiktige og forutsigbare rammevilkår som bidrar til økte investeringer og verdiskapning for næringen. 

 

  • Tallgrunnlaget for bunnfradraget må beregnes slik at de lokalt eide selskapene skånes. 
  • Den faktiske prisen selskapene får for produktet i markedet må legges til grunn når skatten skal utregnes, istedenfor normpris som innebærer en stor risiko. Konsekvensen av dette er at ingen vil risikere å måtte betale skatt for penger som ikke er tjent, og derved avstår oppdretterne fra å inngå langsiktige avtaler med kundene sine. Dette vil i praksis bety slutten på videreforedling av laks i Norge. 
  • Alle investeringer i verdikjeden må tas inn i fradragsmulighetene for fremme økt innenlands bearbeiding.
  • Grunnrenteskatt på havbruk må fordeles mellom stat og kommunal sektor slik at den rettmessige andelen av inntektene kommer tilbake til kystkommuner som tilrettelegger for næringen, setter av arealer for oppdrett og gjør planarbeid og infrastrukturutbygging for næringen.