Informasjon om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. 

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

 

Fra 1.november skal henvendelse angående skatteområdet gjøres til www.skatteetaten.no eller telefonnummer 80080000.

 

Se ytterligere informasjon på skatteetaten sine nettsider (ekstern lenke):

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/