Som verge har du mulighet til å hjelpe voksne som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser.   Noen barn har også behov for å få oppnevnt verge.  Dette gjelder særlig de enslige mindreårige flyktningene, som bosettes i kommunene.  Å være verge er en av de viktigste oppgavene en voksen kan påta seg for å støtte et barn som har vært på flukt.

Det er Fylkesmannen i Troms som har ansvaret for å oppnevne verger.  Fylkesmannen får hver dag meldinger om personer som trenger verge. I dag er nesten 1 000 personer oppnevnt.  Dette er familiemedlemmer, naboer eller bekjente, og advokater i de vanskelige sakene. Nå trenger vi flere faste verger i Nord-Troms!

De som kan ha flere vergeoppdrag samtidig, eller som kan være i beredskap for flere oppdrag, kan engasjeres av Fylkesmannen som faste verger.  Det er vanlig at de faste vergene har 5-10 oppdrag.  Det er også mulig å prøve seg først med ett oppdrag og bli fast verge senere. Faste verger får noe høyere godtgjøring enn alminnelige verger.

Rammene for vergeoppdraget kan være ulike.  Det kan blant annet dreie seg om å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Det kan også være snakk om personlige forhold, slik som å bistå vedkommende i kontakten med det offentlige. 

Fylkesmannen har ansvar for opplæring og veiledning.  Det arrangeres årlige kurs og det er jevnlig kontakt mellom fylkesmannens ansatte og vergene.  

Søknadsskjema finner du her:

http://vergemal.no/Toppmeny/Nyttige-skjema/

Utfylt skjema sendes til Fylkesmannen i Troms.  Nærmere kontaktinformasjon finner du her:

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Nyheter/--Vi-trenger-verger/

Generell informasjon om vergemål er her:

http://vergemal.no