27.4.18 sendte Fylkesmannen i Troms sin avgjørelse i tilsynssak etter klage fra ansatte ved Sonjatun bo- og kultursenter.

 

Fylkesmannen konkluderte med at Nordreisa kommune hadde brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. De ba Nordreisa kommune om en tilbakemelding med beskrivelse av hvilke tiltak kommunen har iverksatt for å overholde lovgivningen, og en redegjørelse for hvordan kommunen ville gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virket en stund.

25.06.18 sendte Nordreisa kommune tilbakemelding til Fylkesmannen i troms. Det beskrives her at virksomhetsleder har ansvar for ukentlig å lukke avvik i pasientjournal, og for å påbegynne forbedringstiltak. Det skal også lages en rapport i kvalitetssystemet KF basert på siste måneds avvik, med beskrivelse av iverksatte tiltak. Videre skal meldte avvik rapporteres til sektorleder i månedlig økonomirapport. Nordreisa kommune skal jobbe videre med utarbeidelse av rutiner, blant annet for journalansvarlig, avviksbehandling/oppfølging av avvik, gjennomgang av alle eksisterende rutiner.

 

Kommunen har også beskrevet hvordan ledelsen skal følge opp om iverksatte tiltak virker som planlagt, hvor sektorleder blant annet skal gjennomføre stikkprøver på dokumentasjon og oppfølging av tiltak på fagområder som ernæring og legemiddelgjennomgang.

 

Nordreisa kommune vil innen 15.11.18 sende ny redegjørelse for hvilke konkrete tiltak som er iverksatt i henhold til kommunens plan og hvordan disse er fulgt opp.

 

Dokumenter for nedlasting (klikk på teksten for nedlasting) :