Det var også søkt om tilskudd til Sandnes og Storeng, men disse områdene ble dessverre ikke prioritert denne gangen
 

Møtebehandling i Fylkesrådet 08.10.2020 Sakr nr 256/20 Bredbåndstilskudd 2020 - Tilskudd til prosjekt i Troms og Finnmark

Votering -  Innstillingen enstemmig vedtatt.

Fylkesrådets vedtak:

1.   Fylkesrådet i Troms og Finnmark har behandlet søknader fra kommuner i Troms og Finnmark om støtte til etablering av høykapasitets bredbåndstilbud over ordningen Bredbåndstilskudd 2020 med søknadsfrist 05.08.2020.
2.   Fylkesrådet merker seg økning i Stortingets bevilgning for 2020 over kap. 541 IT- og ekompolitikk, Post 60 Bredbåndsutbygging fra 249,75 millioner kroner i 2019 til
406,285 millioner kroner i 2020, men er kritisk til Kommunal- og
Moderniseringsdepartementets valg av kriterie for fordeling av rammen mellom
fylkene.  Nasjonal ramme økte med 63% fra 2019 til 2020, mens rammen for Troms og Finnmark økte bare med 12% fra 17,9 millioner kroner i 2019 til 20,07 kr i 2020.
 
3.   Husstander og virksomheter som i dag ikke har tilbud om høykapasitets bredbåndstilbud (under 30 Mbit/s) ligger gjerne spredt.  Dette innebærer at kostnader til å etablere et slikt tilbud er svært høye og utbyggers vilje til å gå inn med kapital er lav. Departementet må vektlegge dette ved fordeling av midlene mellom fylkene fremover. Tilgang til høykapasitets bredbåndstilbud er viktig for alle, noe coronasituasjonen viser.
 
4.   Fylkesrådet er også kritisk til at departementet ikke vektlegger omfang av etablert eller planlagt næringsaktivitet og andre strategisk viktige funksjoner i området, eksempelvis skole eller sykehjem. Tilstrekkelig bredbåndskapasitet er avgjørende infrastruktur
både for bosetting, kommunale tjenester og næring.
 
5.   Den nasjonale rammen for Bredbåndtilskudd 2020 utgjør kr. 20 069 708,- for Troms og Finnmark. Fylkesrådet har lagt til grunn en geografisk fordeling av midlene. Fordelingen er ca 60/40, hvor kommuner i tidligere Troms får den størst andelen. Fordelingen baserer seg på NKOM sin behovsvurdering og fordeling av midler for
2019.
 
6.   Tidligere Finnmark fylkeskommune hadde ubrukte øremerkede bredbåndsmidler fra tidligere år. Dette utgjør kroner 13.274.851. Midlene tildeles kommunene i det geografiske område Finnmark.
 
7.   Fylkesrådet vedtar at 4% av bredbåndstilskuddet avsettes til administrasjon og kompetanseinnkjøp i forbindelse med tilrettelegging for anbud.
 
8.   Fylkesrådet innvilger tilskudd til følgende søknader på inntil oppgitt beløp over Bredbåndstilskudd 2020. For søknader fra Finnmark inngår også medfinansiering med tidligere ikke disponerte bredbåndsmidler oppført i egen kolonne.
f 1XtzQczAAAAAElFTkSuQmCC

9.   Fylkesrådet prioriterer ikke følgende søknader om støtte til etablering av høykapasitets bredbåndstilbud for følgende områder ut fra disponibel ramme over ordningen og innkomne søknader. Søknad om støtte for områdene avslås.

leLjO 15DmpAAAAAElFTkSuQmCC

H 9U 3ClwpG 4HKwAAAABJRU 5ErkJggg==

10. Søknad fra Sør-Varanger kommune avvises da søknaden viser at det er planer for etablering av bredbåndstilbud i omsøkt område kommende 3-års periode, og offentlig støtte vil dermed være i strid med retningslinjene for ordningen. Søknad fra Porsanger kommune avvises da den ikke vil gi bredbåndstilbud til nye husstander/virksomheter, noe som er en forutsetning for ordningen.

11. Troms fylkeskommunes tilsagn fra 2019 til etablering av bredbåndstilbud på Årbostad får utvidet varighet til september 2023.