I tillegg er det veldig viktig for kommunen at friluftsinteressene ivaretas – tilgang til anadrom fisk og vilt og bær er en viktig forutsetning for livskvalitet og befolkningens største kilde til rekreasjon samtidig som den er viktig som tradisjonbærer for kulturen i Nordreisa kommune.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Nordreisa kommune et medvirkningsmøte med kommunen på Storslett den 10. september 2014.

Nordreisa kommune har tidligere vært aktiv i vannforvaltningsarbeidet og mener det er svært viktig at Vannregionmyndigheten arbeider aktivt sammen med kommunene i nord-Troms spesielt med tanke påkartlegg i og overvåking- men spesielt har befolkningen fokus på vannkraftproduksjon og den reguleringen av store og viktige vassdrag i kommunene på 50- og 60 tallet. I denne sammenhengen er revisjonsprosessen for å se på vilkårene for de ulike vassdragene viktig.

Ellers gav kommunen tilbakemelding på en rekke mangler i vann-nett.no – spesielt med hensyn til at det er kun et fåtall som er registrerte som egne vannforekomster. Noe som gjør at forslag om overvåkning og kartlegging av lokale behov er vanskeligere.

Nordreisa er også veldig interessert i tiltak som av hjelper mer ekstreme værforhold med mye og kraftig nedbør og påfølgende flomsituasjoner.

En rekke elver i Nordreisa var tidligere kjent som rike anadrome fiskeelver, men nå er det  svært lite fisk å få i noen av disse. Det ble opplyst at tilstanden i elva endret seg etterkraftutbygging på 50, 60 og 70-tallet. For en elv er det sannsynlig at avrenning av bl.a. kobber fra gamle gruve kan være medvirkende til at elven er uten fisk.  Kommunen ønsker særlig denne nedlagte gruven gjennomgått og kartlagt grundigere med hensyn til mulig forurensing.  

Elles var kommunene klare på at det var behov for større og langvarige fellesprosjektet – gjerne på fylkesnivå- for innsamling av grovavfall, oppryddinger av villfyllinger og felles kampanje/innsats mot private grunneiere som samler større mengder bilvrak og skrot som -med eller uten vilje - bryter forurensingsloven. Spesielt er det en utfordring med landbruksplast og gamle bilvrak.

For mer informasjon om arbeidet med vannforvaltningsplanen se http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36321.