Det er høysesong for hekking og måker som forsvarer ungene sine. 

 

Det er ikke adgang til å skadefelle måker som folk opplever som "plagsomme". Miljødirektoratet understreker at skadefelling på et slikt grunnlag er  søknadspliktig. I praksis vil ikke slike søknader kunne innvilges, da måkers naturlige adferd og forsvar av unger ikke gir grunnlag for skadefelling. Det er kun ved skade av vesentlig økonomisk betydning at skadefelling etter egen beslutning kan tillates for de arter som det gjelder for. Miljødirektoratet viser til at et slikt skadeomfang ikke vil være aktuelt for måker.

 

Naturmangfoldlovens bestemmelse kommer også inn:

 

§ 15. (forvaltningsprinsipp)

Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100  

 

Vi håper det kan oppfordres til toleranse for måkene, forståelse for deres vanskelige situasjon og aksept for at de må tillates å beskytte ungene sine. Skinnangrepene deres er en harmløs, naturlig og nødvendig adferd - uten denne ville ikke ungene overlevd en dag utenfor reiret. 

 

Måkene sliter som følge av overfiske, klimaendring, miljøgifter, forstyrrelser, rømt mink, m.m., og 7 av 10 måkearter som hekker i Norge er rødlista. Det er derfor synd at enkelte kommuner oppfordrer til å ikke mate måker og unngå at de får tilgang til avfall. Når måkene finner lite mat i havet og i tillegg skal nektes våre matrester, kan man spørre seg hva de skal leve av. Måkene fungerer som renovasjonsvesen i byene og bør verdsettes for dette. 

 

Mating av måker kan være en løsning for de som føler seg plaget av beskyttende måkeforeldre. Når måkene mates forstår de at man ikke vil dem og ungene deres noe vondt, og den beskyttende adferden pleier å forsvinne. Mange erfarer dette. 

 

Til slutt en oppfordring om å unngå å bruke stigmatiserende uttrykk som "aggressive", "hissige" og "plagsomme" når måker omtales. Det kan bidra til negative holdninger og mer hets av måker, som er blant dyrene som er mest utsatt for mishandling. 

 

Vi trekker frem denne artikkelen av Bergen kommune, som oppfordrer til å ta hensyn til måkene i hekketiden og minner om at måkene er en del av naturen og har like stor rett til å være her som oss.
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bymiljoetaten/11003/11006/article-135557

 

Vennlig hilsen

Dyrenes Rett

https://dyrenesrett.com/