«Helseteknologi i Nord-Troms» er et interkommunalt prosjekt mellom de seks Nord-Troms kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Sammen skal de jobbe mot å oppnå en tjenesteinnovasjon og innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren. Dette for å møte i hovedsak den demografiske utviklingen regionen står overfor med en sterk økning i antallet mennesker over 70år i framtiden. For å gi et lite bilde på hva velferdsteknologi kan man si at det er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet i hverdagen. Disse løsningene skal muliggjøre at enkeltmennesket oppnår økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Velferdsteknologi skal samtidig også styrke det offentliges oppgaveløsning gjennom innovasjon og anvendelse av teknologi for å møte framtidens utfordringer de står overfor.

Blant de 72 prosjektsøknadene, ble «Helseteknologi i Nord-Troms» som 1 av 28 prosjekt, og det eneste fra Troms valgt ut til å få medlemskap til Helsedirektoratets nasjonalt program for velferdsteknologi. Den nye satsingen som bygger på trygghets- og mestringsoppdraget strekker seg fra 2017 til 2020, der målet er spredning av velferdsteknologi og bygger på erfaringer fra det forrige nasjonale programmet som gikk fra 2013 til 2016 der målet var utprøving av trygghets- og mestringsteknologi, hvor blant annet Tromsø kommune var med. Ved å være med på Nasjonalt velferdsteknologiprogram får kommunene tilgang til kompetanse og veiledning på flere områder slik som bla. tjenesteutvikling, opplæring av ansatte og endringsprosesser for å nå målet om innføring av velferdsteknologi. Dette er viktige ressurser for kommunene når velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Gjennom å være med i det nasjonale programmet er det fire satsingsområder for implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Disse fire er varslings- og lokaliseringsløsninger, elektronisk medisineringsstøtte, digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer) og oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem. Satsningsområdene vil bli fordelt mellom Nord-Troms kommunene og kravet er at de implementerer minst et av satsingsområdene i sin tjeneste. Det ble i løpet av de første månedene av 2017 gjennomført en kartlegging av kommunene i forhold til behov, digitalisering og velferdsteknologi. Resultatet av denne ser man at det er en variasjon mellom kommunene i bruk av velferdsteknologiske løsninger, og dermed vil også satsingsområdene være ulik for hvilken type velferdsteknologi som skal implementeres. 

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Nyheter-Helse-og-omsorg/Mer-velferdsteknologi-i-Troms/