Kulturminneplan er et viktig verktøy for kommunene, både i planarbeid og i forbindelse med utbygging og stedsutvikling. Den skal være en plan som alle kan bruke for å forvalte vår felles kulturarv. Hovedmålet er å styrke kompetansen og bevisstheten om kulturminner i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Det er også viktig å få tatt hensyn til kulturminner bedre inn i kommunal arealforvaltning og behandling av utbyggingssaker

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er viktige ressurser - som kilder til kunnskap om fortiden for den enkelte, men også som ressurs for samfunnet. Formidling og bruk av historien er med på å øke attraktiviteten til kommunen. Når lokalhistorien er kjent, formidlet og brukt, skapes det merverdi. Gjennom reiseliv og andre næringer kan kulturarv tas aktivt i bruk som fellesgode i utviklingen av virksomheter og lokalsamfunn. Dette bidrar til merkevarebygging, verdiskaping og styrking av lokalt særpreg som ramme rundt ulike aktiviteter, som fritids- og kulturarrangementer og reiselivsattraksjoner. Slik bidrar de også til bolyst, lokal utvikling og næring.