Følgende lokale forskrifter for kommunale grunnskoler i Nordreisa kommune legges ut til høring:

  • Forskrift om permisjon fra grunnskolen i Nordreisa kommune
  • Forskrift om skolefritidsordning (SFO) i Nordreisa kommune
  • Forskrift om skoleregler og skoledemokrati i Nordreisa kommune
  • Forskrift om skole-og feriedager 2024-2025 i Nordreisa kommune
  • Forskrift om hovedmål i Nordreisa kommune

Om forslagene til endring av forskriftene

 

Forskrift om permisjon fra grunnskolen i Nordreisa kommune

Forslag til lokal forskrift om permisjoner som legges fram er mer omfattende enn de gjeldende permisjonsrutinene i Nordreisa kommune. Følgende endringer foreslås:

§2 Søknad om permisjon fra grunnskoleopplæringen
«Skolen skal vanligvis ikke innvilge permisjon for mer enn inntil ti skoledager hvert skoleår». Ny opplæringslov setter ikke noen grense for hvor lenge og hvor ofte eleven kan få permisjon. I gjeldende rutine i Nordreisa kommune kan det søkes for inntil 10 dager. I ny lokal forskrift foreslås at skolen vanligvis ikke innvilger permisjoner for mer enn inntil ti skoledager hvert skoleår. Det gis på denne måten åpning for å gi permisjon mer enn ti dager, men signaliserer at det ikke skal være praksis. 

§3 Kriterier for permisjonssøknader
I kommunens gjeldende rutiner er deltakelse i nasjonale eller internasjonale arrangementer innen kultur, idrett eller lignende med. I den nye forskrift tas i tillegg følgende kriterier med: Helligdager i trossamfunn utenfor den norske kirke slik ny opplæringslov §2-2 femte ledd fastsetter. 
Elevers rett til jevnlig samvær med sine foreldre
Sykdom, død og begravelse i nær familie
I ny forskrift foreslås at det bare unntaksvis gis permisjoner i perioder der det blir gjennomført statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver, heldagsprøver og eksamener. 

Les mer her: Lokale forskrifter etter ny opplæringslov i Nordreisa kommune - permisjon fra skolen.pdf

 

Forskrift om skolefritidsordning (SFO)

Forskrift om skolefritidsordning erstatter vedtekter om SFO. De lokale forskriftene inneholder på samme måte som vedtektene punkter om eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider og bemanning og ledelse.  

Det foreslås følgende: 
Alle punkter der SFO er lokalisert sammen med barnehage er tatt ut. Dette var aktuelt når kommunen hadde oppvekstsenter i Oksfjord.  Regjeringen innførte fra høsten 2022 tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. Dette er tatt inn i forskriften. 


Det innvilges SFO-plass til om med utgangen av 4.klasse. Det er ikke nødvendig å søke ny plass hvert år slik det har vært praktisert i kommunens vedtekter. Fristen for oppsigelse og endring av plass er en -1- måned, fra dato til dato. 


Bemanningsnorm som gir 1 årsverk pr 15 heldagsplasser foreslås videreført. Det er ingen nasjonal bemanningsnorm i SFO. Bemanningen av skolefritidsordningen skal avgjøres kommunalt ut fra lokale forhold og behov. Det er kommunens ansvar å tilsette et personale som samlet sett kan gi barna et tilfredsstillende tilbud i samsvar med målsetningene for skolefritidsordningen. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. I Nordreisa kommune tilbys i tillegg SFO-plass for elever helt til 10.klasse for barn med særskilte behov. 


Normal åpningstid er fra 07.30-16.30 


Halv plass tilsvarer 9 timer per uke. Det er presisert at i skoleferier der skolen holder stengt hele uker, kan barn med halv plass i skolefritidsordningen benytte seg av ordningen inntil 22,5 timer per uke.
SFO skal ha 5 planleggingsdager for personalet. Årsplan for SFO skal angi hvilke datoer planleggingsdagene skal være på.
Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. I Nordreisa følger skolefritidsordning barnehageårets 11 måneder. Høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie er åpningstidene behovsprøvd. Onsdag i påskeuken er åpningstiden 07.30-12.00.


SFO er stengt i uke 28-31, samt jule- og nyttårsaften. 

Les mer her: Lokale forskrifter etter ny opplæringslov i Nordreisa kommune - SFO .pdf

 

Forskrift om skoleregler og skoledemokrati

Det følger av ny opplæringslov § 10-7 at: «Kommunen og fylkeskommunen gir forskrift om organisering av skoledemokratiet og om retter og plikter for elevene, blant anna om orden og oppførsel (skoleregler). 
 
Skoledemokrati
Skolemiljøutvalg og elevråd videreføres i ny lokal forskrift, samarbeidsutvalget foreslås tatt ut. 
I ny opplæringslov videreføres kravet om at alle skoler skal ha et elevråd. Ut over krav om elevråd, så åpner ny opplæringslov opp for at kommunen selv kan avgjøre hvilke brukerorgan skolene skal ha. I ny lov er det ikke krav om samarbeidsutvalg/driftsstyre, skoleutvalg eller skolemiljøutvalg. Det kreves likevel at det på skolene skal være organ hvor brukerne er representert. Det vurderes at dette ivaretas gjennom at skolene i Nordreisa kommune har skolemiljøutvalg og elevråd. 
 
Skoleregler
Skolereglene har først og fremst elevene som målgruppe, og reglene skal være lette å forstå. Skolereglene skal være tydelig på hva som er akseptabel oppførsel i skolen og hvilke reaksjoner det får å ikke rette seg etter felles regler.  Det foreslås at mange av gjeldende regler i skolens ordensreglement videreføres i ny forskrift om skoleregler. De viktigste endringene er:
Det er tatt inn punkt om at det ikke er ønskelig et elever bruker el-sylker og el-sparkesykler til og fra skolen. Bruk av privat datautstyr, mobiltelefon og smartklokker kan kun benyttes etter avtale med lærer. Elever skal som hovedregel levere inn sine private mobile enheter hver morgen. Enhetene leveres ut igjen ved endt skoledag.
 
Det foreslås at bortvisninger av elever ikke tas med i forskriften. 
I opplæringslovens § 13-1 står det at «kommunen og fylkeskommunen kan fastsetje i forskrift om skolereglar etter § 10-7 at elevane kan visast bort frå opplæringa etter fleire eller grove brot på skolereglane, med dei avgrensingane som følgjer av denne paragrafen.Ein elev kan ikkje visast bort dersom mindre inngripande tiltak er tilstrekkelege.Elevar på 1. til 7. trinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. trinn kan visast bort for opp til tre dagar. Foreldra skal få melding før ein elev på 1. til 7. trinn blir vist bort for resten av dagen. Elevar i den vidaregåande opplæringa kan visast bort for opp til fem dagar. Det kan også fastsetjast at elevar i den vidaregåande opplæringa kan visast bort for resten av skoleåret dersom regelbrota er særleg alvorlege.Det er rektor sjølv som vedtar bortvising frå opplæringa. Om ikkje kommunen eller fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi lærarar høve til å vise bort elevar frå ei opplæringsøkt som læraren sjølv har ansvaret for. Bortvisinga kan ikkje gjelde for meir enn to klokketimar. Fylkeskommunen kan ikkje delegere myndigheita til å gjere vedtak om at ein elev i den vidaregåande opplæringa skal visast bort for resten av skoleåret til den enkelte skolen.»
 
Pålagt skolebytte er heller ikke foreslått tatt med i forskriften om skoleregler. 
I opplæringslovens § 13-2 står det «Kommunen og fylkeskommunen kan gjere vedtak om at ein elev skal flyttast til ein annan skole dersom oppførselen til eleven går alvorleg ut over tryggleiken eller læringa til ein eller fleire medelevar.Ein elev skal ikkje flyttast dersom mindre inngripande tiltak vil kunne avhjelpe situasjonen. Ein elev skal ikkje flyttast dersom det fører til at eleven må flytte ut av heimen, eller gjer at dagleg skyss blir uforsvarleg. Ein elev i den vidaregåande skolen skal heller ikkje flyttast dersom det fører til at eleven må byte utdanningsprogram eller programområde.Kommunen og fylkeskommunen kan ikkje delegere myndigheita til å gjere vedtak om skolebyte til den enkelte skolen.»
 
 
 
Forskrift om skolerute
 
Skoleruten skal gi oversikt over elevenes skoleferier og andre skolefrie dager i grunnskolen i Nordreisa kommune. 
 
Forskriften gir informasjon om hvilke skole- og feriedager elevene har i skoleåret 2024–2025. Elevene har rett og plikt til å møte på skolen på de fastsatte skoledagene.
Det er fastsatt i opplæringsloven at opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. 
 
Datoer for oppstart og avslutning av skoleåret, samt høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie er felles for alle skoler. Elevene skal ha minimum 190 skoledager.
 
Skoleruta tilpasses videregående skole og Troms fylkeskommune. 
 
 
 
Forskrift om hovedmål
 
Nordreisa kommune har plikt til å vedta forskrift om hovedmål. Hovedmål er det språket som skal brukes av elever og ansatte i den skriftlige delen av opplæringa. Det vil gjelde for eksempel lærebøker, læremidler, oppgaver og skriftlig informasjon fra skolen.
 
Valget står mellom bokmål og hovedmål.
 
I Nordreisa kommune foreslås det at bokmål videreføres som hovedmål.
 
 

 

Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven. 

Alle som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke:  

Brev til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett

eller du kan skrive ditt innspill direkte inn på én eller flere av forskriftene her:
Husk og skriv inn hvem innspillet kommer fra. Unngå sensitiv informasjon.
Innspillet kommer inn på e-post til Nordreisa kommune.