Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i
Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms
NVE har i brev av 11.03.2016 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres:
  • Kgl. res. av 15.05.1964: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv og regulering av Abbujåkka m.v. i Troms fylkes og til å ekspropriere fallrettigheter og grunn og rettigheter for øvrig.
  • Kgl. res. av 06.01.1967: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til ytterligere regulering av Abbujåkka m.v.
  • Kgl. res. av 11.02.1972: Tillatelse for A/S Kvænangen Kraftverk til erverv av bruksrett og overføringer i forbindelse med utbygging av Småvatna kraftverk i Troms.
  • Konsesjonene er supplert med en planendring ved OEDs samtykke av 12.03.1981.
På bakgrunn av krav fra Nordreisa kommune av 31.03.2014 og føringer fra NVE har Kvænangen Kraftverk AS utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring.
Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.
 
Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside   www.nve.no/konsesjonssaker For å snevre inn søket velg «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon Dersom du
ønsker en papirversjon kan du kontakte Jostein Jerkø på tlf 412 00 138 eller e-post: jostein.jerko@tromskraft.no.
 
To eksemplarer av revisjonsdokumentet er til offentlig gjennomsyn på Service- og personaltjenesten i kommunehuset på Storslett og på Servicekontoret i kommunehuset i Burfjord, fram til 1. mai 2017. Det ene eksemplaret av revisjonsdokumentet kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det
andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.
 
 
Uttalelser kan sendes NVE via internett www.nve.no/konsesjonssaker  ved å gå inn på den aktuelle saken, med e-post til nve@nve.no  eller med vanlig post til NVE - Konsesjonsavdelingen, postboks 5091Majorstua, 0301 Oslo så snart som mulig og senest innen 1. mai 2017.
 
Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider. NVE ber om at Sametinget og andre representanter for samiske interesser i høringsuttalelsen gir tilbakemelding på om dere ønsker konsultasjon i forbindelse med revisjonen.